Skip to main

Privaatsus

1 Andmekaitsesuunised

Ettevõttel Bosch (edaspidi „Bosch“ või „meie“ või „meid“) on hea meel, et külastasite meie veebilehti ja mobiilirakendusi (koos ka „veebipakkumine“) ning et tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu.

2 Bosch austab Teie eraelu

Isikuandmete töötlemisel on Teie eraelu puutumatus ja kõigi ettevõtlusandmete turvalisus meie jaoks oluline ning me arvestame sellega oma äriprotsessides. Töötleme Teie isikuandmeid, mis kogutakse meie veebipakkumiste külastamisel, konfidentsiaalselt ja üksnes seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt.

Andmekaitse ja teabe turvalisus moodustavad osa meie ettevõtluspoliitikast.

3 Vastutav isik

Teie andmete töötlemise eest vastutab Robert Bosch OÜ; erandeid selgitatakse siinsetes andmekaitsesuunistes.

Meie kontaktandmed on järgmised:
Robert Bosch OÜ,
Kesk tee 10, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75301, Estonia
E-post: rbee@lv.bosch.com
Telefoninumber: +372 6549561

4 Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

4.1 Töödeldavad andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

 • sideandmed (IP-aadress)

4.2 Põhimõtted

Isikuandmed hõlmavad kogu teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, mis tähendab näiteks nimesid, aadresse, telefoninumbreid, e-posti aadresse, lepinguid, broneeringuid ja arveldamist puudutavaid andmeid, mis väljendavad isiku identiteeti.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev õiguslik alus või kui olete meile selleks näiteks registreerimise raames oma nõusoleku andnud.

4.3 Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Teie isikuandmeid töötleme ja töötlevad meie volitatud teenusepakkujad järgmistel eesmärkidel:

 • Selle veebipakkumise kasutusseandmine (Õiguslik alus: meie õigustatud huvi otseturunduseks, kui see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõiguslike eeskirjadega).
 • Tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse kaalutlustel(Õiguslikud alused: meie õiguslike kohustuste täitmine andmekaitse vallas ja õigustatud huvi kõrvaldada tõrkeid ja tagada meie pakkumiste turvalisus).
 • Enese- ja võõrreklaam ning turuuuringud ja sihtrühma mõõtmine seadusega lubatud ulatuses või nõusoleku alusel(Õiguslik alus: nõusolek / meie õigustatud huvi otseturunduseks, kui see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõiguslike eeskirjadega).
 • Meie õigustest kinnipidamine ja nende kaitse(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi tagada oma õigustest kinnipidamine ja nende kaitse).

4.4 Logifailid

Interneti kasutamisel edastab Teie veebilehitseja teatud teavet automaatselt ja meie salvestame selle niinimetatud logifailidesse.

Salvestame logifailid tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse tagamiseks (nt ründekatsete selgitamiseks) lühikeseks ajaks ja kustutame seejärel. Logifailid, mille säilitamine on vajalik tõendamise eesmärgil, jäetakse vastava juhtumi lõpliku selgitamiseni kustutamata ja üksikjuhtudel võidakse need edasi anda uurimisasutustele.

Logifaile kasutatakse (ilma või ilma täieliku IP-aadressita) ka analüüsi eesmärgil; selle kohta vt veebianalüüsi lõiku.

Logifailides salvestatakse eelkõige järgmist teavet:

 • lõppseadme IP-aadress (Interneti-protokolli aadress), millelt kasutatakse veebipakkumist;
 • veebilehe Internetiaadress, millelt avatakse veebipakkumine (nn päritolu- või viitaja URL);
 • teenuseandja nimi, kelle kaudu toimub juurdepääs veebipakkumisele;
 • avatud failide või teabe nimi;
 • kasutamise kuupäev, kellaaeg ja kestus;
 • üle kantud andmete maht;
 • operatsioonisüsteem ja kasutatud veebilehitsejat puudutav teave, kaasa arvatud installitud pistikprogrammid (nt Flash Playeri jaoks);
 • HTTP olekukood (nt „päring edukas“ või „soovitud faili ei leitud“).

4.5 Lapsed

See veebipakkumine pole suunatud alla 13-aastastele lastele.

4.6 Andmete edastamine

4.6.1 Andmete edastamine teistele vastutavatele isikutele

Edastame Teie isikuandmeid teistele vastutavatele isikutele põhimõtteliselt üksnes juhul, kui see on vajalik lepingu täitmise eesmärgil ja kui meil või kolmandatel isikutel on edastamiseks õigustatud huvi või kui meil on selleks Teie nõusolek. Õiguslikke aluseid puudutavad üksikasjad leiate lõigust „Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused“. Kolmandad isikud võivad olla ka teised Bosch-grupi ettevõtted. Kui andmeid edastatakse kolmandatele isikutele õigustatud huvi alusel, selgitatakse seda siinsetes andmekaitsesuunistes.

Lisaks võib andmeid kolmandatele isikutele edastada juhul, kui oleme selleks kohustatud seadusest tulenevate eeskirjade või täitmisele kuuluva halduskorralduse või kohtu ettekirjutuse kohaselt.

4.6.2 Teenusepakkujad (üldiselt)

Kasutame väliseid teenusepakkujaid selliste ülesannete täitmiseks nagu müügi- ja turundusteenused, lepingute haldus, maksete teostamine, programmeerimine, andmemajutus ja abitelefoni-teenused. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt välja valinud ja kontrollime neid regulaarselt, eelkõige seda, kas nad käivad enda juures salvestatud andmetega hoolikalt ümber ja kas andmete kaitse on tagatud. Kohustame kõiki teenusepakkujaid pidama kinni konfidentsiaalsusest ja seadusest tulenevatest eeskirjadest. Teenusepakkujad võivad olla ka teised Bosch-grupi ettevõtted.

4.6.3 Edastamine adressaadile väljaspool EMPd

Võime isikuandmeid edastada ka adressaatidele, kelle registreeritud asukoht on väljaspool EMPd niinimetatud kolmandates riikides.

Sellisel juhul veendume me enne andmete edastamist, et andmete saaja juures kehtib asjakohane andmekaitsetase (nt Euroopa Komisjoni vastavat riiki puudutava piisava kaitse otsuse põhjal või andmete saajaga sõlmitud Euroopa Liidu niinimetatud ELi lepingu tüüptingimuste kohase lepingu alusel) või meil on Teie nõusolek andmete edastamiseks.

Teil on võimalus saada meilt ülevaade kolmandates riikides asuvatest adressaatidest ja koopia andmete piisava kaitsetaseme tagamiseks konkreetselt kokku lepitud sätetest. Kasutage selleks lõigus Kontaktid esitatud andmeid.

4.7 Salvestuse kestus; säilitamise tähtajad

Salvestame Teie andmeid põhimõtteliselt senikaua, kuni see on vajalik meie veebipakkumise ja sellega seotud teenuse võimaldamiseks või kui meil on edasiseks salvestamiseks õigustatud huvi (nt võib meil pärast lepingu täitmist olla õigustatud huvi posti teel tehtavaks turunduseks). Kõigil teistel juhtudel kustutame Teie isikuandmed, välja arvatud sellised andmed, mida peame õiguslike kohustuste täitmiseks ka edaspidi säilitama (nt on meil maksu- ja kaubandusõiguslike säilitustähtaegade kohaselt kohustus hoida selliseid dokumente nagu näiteks lepingud ja arved teatud aja jooksul alles).

5 Küpsiste kasutamine

Üldine teave

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebipakkumise külastamisel. Kui avate uuesti sama veebipakkumise, saadab Teie veebilehitseja küpsiste sisu vastavale pakkujale tagasi ja võimaldab seeläbi lõppseadme uuesti ära tunda. Küpsiste lugemine võimaldab meil kujundada oma veebipakkumist Teie jaoks optimaalsel moel ja hõlbustada selle kasutamist.

5.1 Kategooriad

Teeme vahet võrguteenuse tehniliste funktsioonide jaoks kohustuslike küpsiste ning selliste küpsiste ja jälgimismehhanismide vahel, mis ei ole võrguteenuse tehniliste funktsioonide jaoks kohustuslikud.

Üldiselt on võrguteenust võimalik kasutada ilma küpsisteta, millel puudub tehniline otstarve.

5.1.1 Tehniliselt vajalikud küpsised

Tehniliselt vajalikud küpsised on küpsised, ilma milleta ei ole tehniliselt võimalik veebiteenust pakkuda. Selliste küpsiste hulka kuuluvad näiteks küpsised, mis salvestavad andmeid video- või audiosalvestise sujuvaks taasesitamiseks.

Need küpsised kustutatakse siis, kui te veebisaidilt lahkute

5.1.2 Küpsised ja jälitusmehhanismid, mis ei ole tehniliselt vajalikud

Kasutame küpsiseid ja jälitusmehhanisme ainult siis, kui olete meile selleks iga kord eelnevalt nõusoleku andnud. Erandi moodustab küpsis, mis salvestab teie andmekaitsesätete praeguse oleku (valikuküpsis). See küpsis paigaldatakse lähtuvalt õigustatud huvist.

Eristame nende küpsiste ja jälitusmehhanismide juures kaht alamkategooriat:

5.2 Mugavusküpsised

Need küpsised hõlbustavad toimivust ning võimaldavad teil meie veebiteenust mugavamalt lehitseda; näiteks võivad nende küpsiste hulgas olla teie keelesätted.

5.3 Turundusküpsised ja jälitusmehhanismid

Üldist

Turundusküpsiste ja jälitusmehhanismide kasutamisega saame koos oma partneritega kuvada pakkumisi lähtuvalt teie huvidest, mis saadakse teie kasutajakäitumise analüüsist:

 • Statistika:
  Statistikatööriistade kasutamisega mõõdame näiteks teie lehevaatamiste arvu.
 • Konversiooni jälgimine:
  Meie konversiooni jälgimise partnerid paigaldavad teie arvutisse küpsise (konversiooniküpsis), kui jõudsite meie veebisaidile vastava partneri reklaami kaudu. Tavaliselt kaotavad need küpsised kehtivuse 30 päevaga. Kui külastate meie veebisaidil teatud lehti ning küpsis pole veel aegunud, saame nii meie kui ka vastav konversioonipartner teada, et kindel kasutaja klõpsas reklaamil ja suunati selle kaudu meie veebisaidile. Seda võib teha ka mitmel seadmel. Konversiooniküpsiste abil saadud teabe eesmärk on koostada konversioonistatistikat ning salvestada kasutajate koguarv, kes vastaval reklaamil klõpsavad ja koos konversiooni jälgimise märgisega veebisaidile suunati.
 • Sotsiaalpistikprogrammid:
  Meie veebiteenuse teatud lehed sisaldavad teiste pakkujate (Facebook, X) sisu ja teenuseid, mis võivad samuti kasutada küpsiseid ja aktiivseid mooduleid. Täpsemat teavet sotsiaalpistikprogrammide kohta saate vastavast jaotisest
 • Taasturundus:
  Need tööriistad loovad kasutajaprofiile reklaamiküpsiste või kolmandate isikute reklaamiküpsiste või muu sarnase tehnoloogia abil nn veebimajakad (nähtamatu graafika, mida nimetatakse ka piksliteks või jälituspiksliteks). Neid kasutatakse huvipõhiseks reklaamimiseks ning selle jälgimiseks, kui tihti kasutaja teatud reklaame vaatab. Selline pakkuja on vastutav töötleja, kes vastutab andmete töötlemise eest sellise tööriistaga. Tööriistade pakkujad võivad avaldada andmeid eespool kirjeldatud eesmärkidel ka kolmandatele isikutele. Arvestage selles kontekstis ka asjaomaste pakkujate andmekaitsepõhimõtetega.

Selliste tööriistade kasutamine võib hõlmata teie andmete edastamist saajatele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus ei ole isikuandmete kaitse ülddirektiivi nõuetele vastavat isikuandmete kaitset (nt USA). Lisateavet selle kohta leiate konkreetse turundustööriista järgnevast kirjeldusest.

5.3.1 Nimi: Google Analytics

Pakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funktsioon: kasutaja käitumise analüüs (leheotsingud, külastajate ja külastuste arv, allalaadimised), pseudonüümsete kasutajaprofiilide loomine sisselogitud Google'i kasutajate seadmepõhise teabe põhjal (seadmeülene jälgimine), pseudonüümsete kasutajate andmete rikastamine sihtmärgiga Google'i pakutav rühmaspetsiifiline teave, uuesti sihtimine, UX-testimine, konversioonide jälgimine ja uuesti sihtimine koos Google'i reklaamidega

5.3.2 Nimi: Google Tag Manager

Pakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funktsioon: veebisaidi siltide haldamine kasutajaliidese kaudu, programmide koodide integreerimine meie veebisaitidele

5.3.3 Google Maps

See leht kasutab rakendusliidese teel Google Mapsi kaarditeenust. Teenusepakkuja on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja salvestada teie IP-aadress. See teave edastatakse tavaliselt Google LLC serverisse USA-s ja salvestatakse sinna. Selle lehe pakkujal ei ole selliste andmete edastamisel mingit mõju. Google Mapsi kasutatakse meie veebipõhiste pakkumiste atraktiivse välimuse huvides ja selleks, et meie veebisaidil loetletud kohad oleks hõlpsasti leitavad. See kujutab endast meie valdavat õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Lisateabe saamiseks kasutajaandmete käsitlemise kohta vaadake Google‘i privaatsuspõhimõtteid: https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=de.

5.3.4. Google reCAPTCHA

Teatud juhtudel kasutame ettevõtte Google LLC reCAPTCHA teenust, et tagada kontaktvormide kasutamisel sobiv andmete turvalisus. Eelkõige aitab see eristada, kas vormi täitis inimene või pettuse teel masin- või automaatprotsess. See kujutab endast meie valdavat õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Selle teenuse käigus saadetakse Google‘ile IP-aadress ja vajadusel muu reCAPTCHA teenuse tagamiseks vajalik teave. Sellel eesmärgil kehtivad Google LLC GDPR-ist kõrvalekalduvad andmekaitse-eeskirjad. Lisateave Google LLC privaatsuspõhimõtete kohta on saadaval siin: https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=de.

5.3.5 Google‘i veebifondid

See veebisait kasutab kirjatüüpide ühtseks kuvamiseks pakkuja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA nn veebifonte. Lehele sisenemisel laadib teie veebilehitseja vajaliku veebifondi tekstide ja kirjatüüpide õigesti kuvamiseks oma vahemällu. Selleks peab teie kasutatav veebilehitseja Google‘i serveritega ühenduse looma. See teavitab Google‘it, et meie veebilehele pääseti juurde teie IP-aadressilt. Google‘i veebifontide kasutamine on meie veebipõhiste pakkumiste ühtse ja atraktiivse kuvamise huvides. See kujutab endast meie valdavat õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Kui teie veebilehitseja ei toeta veebifontide kasutamist, kasutab teie arvuti standardkirjatüüpi. Lisateabe saamiseks Google‘i veebifontide kohta vaadake veebilehte https://developers.google.com/fonts/faq ja Google‘i privaatsuspõhimõtteid: https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=de.

5.3.6 Facebook Pixel

Pakkuja: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa
Meie veebipakkumises Facebook Pixeli abil teie isikuandmete töötlemisel vastutame me teie isikuandmete töötlemise eest koos Facebookiga.
Ühise töötlemise jaoks isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud kohustuste täitmisel mõlema poole vastutuse kindlaksmääramiseks oleme Facebookiga sõlminud lepingu ühise vastutuse kohta. Lepingu põhipunktid leiate igal ajal järgmise lingi kaudu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Täpsemalt määrab see dokument kindlaks turvameetmed, millega Facebookil tuleb arvestada (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), ja viisid, kuidas saavad andmesubjektid teostada Facebooki suhtes oma õigusi.

Funktsioon: Facebook töötleb teie nõusoleku alusel teie isikuandmeid Facebook Pixeli kaudu kampaaniaaruannete loomiseks, konversioonide jälgimiseks, klikisündmusteks ning väljaspool meie veebisaiti (uuestisihtimine) sihitud reklaamimiseks, mis põhineb HTTP-päistel (sh IP-aadress, seadme ja brauseri atribuudid, URL, lähtekoha-URL, teie isik), Pixelikohastel andmetel (sh Pixeli ID ja Facebooki küpsis), klikikäitumisel, valikulistel väärtustel (näiteks konversioonid, lehe tüüp), vormiväljade nimedel (nt „meiliaadress“, „aadress“, toote või teenuse ostmise „kogus“).
Me ei saa Facebookilt teie kohta mitte mingeid isikuandmeid, selle asemel edastatakse meile anonüümseks muudetud kampaaniaaruanded veebisaidi sihtrühma ja reklaamide toimivuse kohta.
Facebookilt huvipõhiste reklaamide saamise lõpetamiseks saate Facebooki veebisaidil muuta oma reklaamieelistusi. Teise võimalusena saate kolmanda osapoole küpsiste kasutamise desaktiveerimiseks külastada Digital Advertising Alliance’i loobumislehte veebisaidil http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN või veebisaiti http://www.youronlinechoices.com.
Lisateavet leiate järgmiselt veebilehelt: https://www.facebook.com/policy

5.3.7 New Relic Browser

Nimi: New Relic Browser
Teenusepakkuja: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA
Funktsioon: Kasutajakogemuse jälgimiseks ja kliendiprobleemide või kaebuste lahendamiseks on vajalik teie isikuandmete edastamine eespool nimetatud vastutavale töötlejale.

5.4 Küpsiste haldus

Küpsiste ja jälitusmehhanismide haldus

Saate oma küpsiste ja jälitusmehhanismide sätteid veebilehitsejas ja/või oma isikuandmete kaitse sätete all hallata.

Märkus. Tehtavad sätted kehtivad ainult konkreetsele veebilehitsejale.

5.4.1 Kõigi küpsiste inaktiveerimine

Kui soovite kõik küpsised inaktiveerida, tehke seda oma veebilehitseja sätetes. See võib mõjutada veebisaidi toimivust.

5.4.2 Teie sätete haldus seoses tehniliselt mittevajalike küpsiste ja jälitusmehhanismidega

Meie veebisaitide külastamisel küsitakse teilt küpsisekihis, kas nõustute mugavuskõpsiste, turundusküpsiste ja jälitusküpsiste kasutamisega.

Oma andmekaitsesätetes saate nõusoleku edasiulatuva mõjuga tagasi võtta või nõusoleku hiljem anda.

6. Sotsiaalsed pistikprogrammid

Kasutame oma veebipakkumises erinevate suhtlusvõr-gustike niinimetatud sotsiaalseid pistikprogramme; neid kirjeldatakse selles jaotises ükshaaval.

Pistikprogrammide kasutamisel loob Teie internetilehit-seja otseühenduse vastava suhtlusvõrgustiku serveri-tega. Seeläbi saab vastav pakkuja teavet, et Teie veebilehitseja on avanud meie veebipakkumise vastava lehe ja seda ka juhul, kui Teil pole selle pakkuja juures oma kasutajakontot või kui te pole sinna sisse logitud. Seejuures edastab Teie veebilehitseja logifailid (kaasa ar-vatud IP-aadressi) vastava pakkuja serverile ja vajaduse korral salvestab selle seal. Pakkuja või tema server või-vad seejuures asuda väljaspool ELi või EMPd (nt USAs).

Pistikprogrammid kujutavad endast suhtlusvõrgustike pakkujate iseseisvaid laiendusi. Seega puudub meil võimalus mõjutada pakkujate suhtlusvõrgustikega pis-tikprogrammide kaudu kogutavate ja salvestatavate andmete mahtu.

Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse, edasise töötle-mise ja kasutamise kohta vastavas sotsiaalvõrgustikus, samuti oma õiguste ja võimaluste kohta andmete käsit-lemine lõpetada, et kaitsta oma privaatsust, leiate lisa-teavet vastava suhtlusvõrgustiku andmekaitsesuunistest.

Kui te ei taha, et suhtlusvõrgustike pakkujad saaksid selle veebipakkumise kaudu andmeid ja neid salvestaksid või edaspidi kasutaksid, ei tohiks te vastavaid pistikprog-ramme kasutada.

6.1 Facebooki pistikprogrammid

Facebooki pakub saidil www.facebook.com ettevõte Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, ja saidil www.facebook.de ettevõte Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi „Facebook“). Facebooki pistikprogrammide ja nende välimuse ülevaate leiate siit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; Facebooki andmekaitsealast teavet leiate siit: http://www.facebook.com/policy

7 Veebianalüüs

Vajame statistilist teavet oma veebipakkumise kasutamise kohta, et saaksime kujundada seda kasutajasõbralikumalt, viia läbi sihtrühma mõõtmisi ja teha turuuuringuid.

Sel eesmärgil kasutame siinses jaotises kirjeldatud veebianalüüsi tööriistu.

Nende tööriistadega analüüsiküpsiste abil või logifailide analüüsi teel koostatud kasutajaprofiile ei seota isikuandmetega. Tööriistad ei kasuta kasutajate IP-aadresse üleüldse või muudavad need kohe pärast kogumist lühemaks.

Tööriistade pakkujad töötlevad andmeid üksnes volitatud töötlejatena meie juhiste kohaselt ja mitte iseenda otstarbel.

Alljärgnevalt leiate iga tööriista puhul teavet vastava pakkuja ja selle kohta, kuidas saate andmete tööriistade abil kogumisele ja töötlemisele vastulause esitada.

Tööriistade puhul, mis kasutavad tõrjeküpsiseid, tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et tõrjefunktsioon on seadme- või veebilehitsejapõhine ja kehtib põhimõtteliselt üksnes hetkel kasutatavale lõppseadmele või kasutatavale veebilehitsejale. Kui kasutate mitut lõppseadet või veebilehitsejat, peate tõrjeküpsise paigaldama igale lõppseadmele ja veebilehitsejale eraldi.

Lisaks saate kasutajaprofiilide moodustamist ka üleüldiselt takistada, kui inaktiveerite kõigi küpsiste kasutamise; teavet selle kohta leiate jaotisest Küpsiste väljalülitamine ja kustutamine.

8 YouTube

See veebipõhine pakkumine kasutab videoplatvormi YouTube, mida pakub ettevõte Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“YouTube”). YouTube on platvorm, mis võimaldab taasesitada heli- ja videofaile. Kui liigute meie pakkumisel vastavale lehele, loob lisatud YouTube‘i failiesitaja ühenduse YouTube‘iga, et video- või audiofaili saaks edastada ja mängida. Selle käigus edastatakse andmed ka Youtube‘ile kui vastutavale organile. Meie ei vastuta selle eest, kuidas YouTube neid andmeid töötleb. Lisateavet kogutud andmete ulatuse ja kogumise eesmärgi, nende edasise töötlemise ja kasutamise ning oma õiguste ja valitavate andmekaitsevõimaluste kohta leiate YouTube‘i privaatsuspõhimõtetest.

9 Välislingid

Meie veebipakkumine võib sisaldada linke kolmandate isikute internetilehtedele – koos pakkujatega, kes pole meiega seotud. Kui olete sellisele lingile klõpsanud, ei saa me lingil (näiteks linki sisaldava lehe IP-aadressi või URL-aadressi) klõpsamisel edastatavate isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist enam mingil viisil mõjutada, kuna kolmandate isikute tegevus on oma olemuselt väljaspool meie kontrolli. Meie ei vastuta selliste isikuandmete töötlemise eest nimetatud kolmandate isikute poolt.

10 SingleKey ID Log-in

10.1 Andmesubjektidele esitatav teave vastavalt GDPR artiklile 13 - Kaasvastutavad töötlejad

RB GMBH kui SingleKey ID eest vastutav osapool vastutab ühiselt koos kolmandate osapooltega, kes vastutavad teie kasutatava(te) rakendus(t)e eest, teie andmete töötlemise eest vastavuses isikuandmete kaitse üldmääruse ja riiklike andmekaitseseadustega. Vastavalt GDPR artiklile 26 (Kaasvastutavad töötlejad) oleme kirjalikult kokku leppinud, et oleme andmetöötluse eest kaasvastutavad. Täpsemalt oleme määratlenud ja kokku leppinud kõigi osapoolte vastutusalad ja kohustused. Üksikasjalikku teavet konkreetsete töötlemistoimingute kohta leiate RB GMBH andmekaitseteatisest ja andmetöötluse teabelehest, mis on saadaval siin: Andmekaitse põhimõtted.

11 Turvalisus

Meie töötajatel ja meie volitusel teenuseid osutavatel ettevõtetel on konfidentsiaalsuskohustus ja nad peavad järgima rakenduvate andmekaitseseaduste sätteid.

Me võtame kõik vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada piisav kaitsetase ja kaitsta Teie andmeid, mida me haldame, tahtmatu või õigusevastase hävitamise, manipuleerimise, kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku avalikustamise eest. Meie turvameetmeid tõhustatakse pidevalt tehnoloogia arengu kohaselt.

12 Kasutajate õigused

Kasutage oma õiguste jõustamiseks lõigus Kontaktid esitatud andmeid. Veenduge seejuures, et meil oleks võimalik Teie isik selgelt tuvastada.

Informatsiooni- ja teabe saamise õigus:
Teil on õigus saada meilt teavet enda andmete töötlemise kohta. Selleks saate kasutada enda isikuandmeid, mida me töötleme, puudutava teabe saamise õigust.

Parandus- ja kustutusõigus:
Võite meilt nõuda valede andmete parandamist ja – kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud – oma andmete täiendamist või kustutamist.

See ei kehti andmetele, mis on vajalikud arveldamiseks ja raamatupidamiseks või mille kohta kehtib seadusest tulenev säilitamiskohustus. Kui juurdepääsu sellistele andmetele pole vaja, piiratakse nende töötlemist (vt allpool).

Töötlemise piiramine:
Juhul kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud, võite meilt nõuda, et piiraksime Teie andmete töötlemist.

Vastulause esitamine andmetöötlusele:
Lisaks on Teil õigus esitada igal ajal vastulause meiepoolsele andmetöötlusele. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise. Erandiks on olukord, kui suudame – seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt – tõendada, et edasisel töötlemisel on mõjuvad õiguslikud põhjused, mis on Teie õigustest olulisemad.

Andmete ülekantavus:
Lisaks on Teil õigus nõuda, et edastaksime Teile andmed, mille andsite meie käsutusse, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või – kui see on tehniliselt teostatav – nõuda andmete edastamist kolmandatele isikutele.

12.1 Järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus:

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Selleks võite pöörduda oma elukohajärgse või Teie liidumaal vastutava andmekaitseasutuse või meie vastutava andmekaitseasutuse poole.

Viimane on:

Andmekaitse Inspektsioon
Tatari 39
10134 Tallinn
Tel. +372 6828 712
Email: info@aki.ee

13 Andmekaitsesuunise muudatus

Jätame endale õiguse muuta oma turva- ja andmekaitsemeetmeid, kui see on vajalik tehnilise arengu tõttu. Sellisel juhul kohandame vastavalt ka oma andmekaitsesuuniseid. Järgige seetõttu meie andmekaitsesuuniste hetkel kehtivat versiooni.

14 Kontaktid

Kui soovite meiega ühendust võtta, leiate meid jaotises „Vastutav töötleja“ toodud aadressil. Teabe saamiseks selle kohta, kuidas esitada päringuid enda kui andmesubjekti kohta ning anda teada andmekaitsega seotud juhtumite kohta, kasutage järgmist linki:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng või https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

või

dpo@bosch.com

Seisuga: 01.01.2024