Skip to main

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for anvendelse af de af Robert Bosch A/S´ serviceydelser, som fremgår på portalen "Bosch Customer Portal", der er tilgængelig via webstedet www.portal.boschaftermarket.com/dk
Gældende fra og med den 1. juli 2021

Robert Bosch A/S, CVR-nr. 55112819, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Danmark, (herefter "Leverandøren", ”Bosch”, "vi", ”os”) udbyder visse serviceydelser på Bosch Customer Portal via www.portal.boschaftermarket.com/dk (herefter “portalen”), som er en platform dedikeret til grossister, som køber værkstedsrelaterede produkter hos Bosch.

Disse generelle vilkår og betingelser for anvendelse, som er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, regulerer forholdet mellem os og kunden (herefter "Brugeren", "dig"), når det angår brugen af de serviceydelser, der udbydes via Bosch Customer portal.

Leverandøren driver udelukkende Bosch Customer Portal til brug for erhvervskunder, og forbrugere kan ikke benytte de services, som fremgår af portalen.

§ 1 Serviceydelser og tilgængelighed

1. Bosch Customer Portal er en platform med forskellige informations- og servicetilbud, hvor du som bruger kan få adgang til information og serviceydelser (eksempelvis nyheder, marketing, kommunikation, produktinformationer, services, garanti, logistik information osv.) samt kan informere os om ændringer og give feedback til os via formularer.

2. De udbudte serviceydelser omfatter f.eks. adgang til markedsførings- og salgsindhold samt målgruppespecifikt indhold (i det følgende sammenfattet benævnt ”indhold") vedrørende Bosch´s produkter beregnet til værksteder.

3. Vi forbeholder os ret til at supplere de serviceydelser, der udbydes via Bosch Customer Portal, eller at sætte en tidsbegrænsning på brugen af de udbudte serviceydelser. Som bruger har du ikke ret til at bevare en tidsubegrænset adgang til bestemte serviceydelser eller dele heraf.

4. For at kunne benytte disse serviceydelser skal du indsende en ansøgning og tilmelde dig. Ansøgning og tilmelding som bruger af www.portal.boschaftermarket.com/dk er gratis.

5. Adgang til de gratis serviceydelser giver ikke ret til brug uden potentielle afbrydelser. Bosch garanterer ikke, at adgangen til eller brugen af Bosch Customer Portal ikke kan blive afbrudt eller forringet på grund af vedligeholdelsesarbejde, videreudvikling eller andre typer af driftsforstyrrelser, der måtte forekomme, og som i givet fald kan medføre tab af data. Vi tilstræber at sikre, at der sker så få afbrydelser af serviceydelserne på Bosch Customer Portal som muligt. Tekniske fejl (f.eks. strømafbrydelser, hardware- og softwarefejl samt tekniske problemer med datakablerne) kan dog medføre midlertidige begrænsninger eller forstyrrelser.

6. Leverandøren har ret til at lade en underleverandør i form af en tredjepart (herunder virksomheder, som er koncernforbundne med Leverandørens) levere serviceydelserne.

§ 2 Tilmelding til Bosch Customer Portal

1. Serviceydelserne på Bosch Customer Portal henvender sig udelukkende til erhvervsdrivende, hvilket vil sige juridiske og fysiske personer, der i forbindelse med deres erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed indgår i en transaktion. Når en person indgår denne aftale som repræsentant for en virksomhed, bekræfter den pågældende person, at virksomheden er behørigt organiseret i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret eller registreret, at virksomheden er lovlig og har et godt omdømme, og at vedkommende person har juridisk myndighed, tilladelse, beslutningsdygtighed eller fuldmagt til at forpligte den erhvervsdrivende. For at tilmelde dig til Bosch Customer Portal skal du som fysisk person være myndig. Tilmelding er forbudt for mindreårige og for personer, hvis adgangsrettigheder er blevet spærret permanent.

2. Du kan få adgang til portalen på to måder:

  • Du har allerede et gyldigt Bosch-id, som vi kan bruge til at fastslå, at de data, der er nødvendige for at give dig adgang til portalen, allerede er tilgængelige i vores systemer. I dette tilfælde skal du tilmelde dig med dit Bosch-id, hvorefter du får direkte adgang til portalen.
  • Du har endnu ikke et Bosch-id, eller de oplysninger, som vi kan finde om dig i vores systemer ved hjælp af dit Bosch-id, er ikke tilstrækkelige til at give dig adgang til vores portal. I så fald skal du udfylde en online tilmeldingsformular (kundenummer, virksomhed, navn, adresse etc.). Når du har indsendt formularen, kontrollerer vi oplysningerne, hvilket skal gøres manuelt og kan derfor tage noget tid. Når vi har kontrolleret oplysningerne, får du besked via e-mail. Fra dette tidspunkt har du adgang til portalen.

3. Hvis bestemte oplysninger (særligt kontaktoplysninger) er obligatoriske i forbindelse med tilmelding eller brug af de serviceydelser, der udbydes via Bosch Customer Portal, skal du angive de fuldstændige og korrekte oplysninger. Hvis disse oplysninger ændrer sig, mens du er tilmeldt som bruger, skal du straks rette dine oplysninger ved hjælp af kontaktformularen på www.portal.boschaftermarket.com/dk . Hvis der opstår omkostninger som følge af, at du har afgivet forkerte oplysninger, er du forpligtet til at betale disse omkostninger.

4. Ved at tilmelde dig sender du os et tilbud om at indgå en brugsaftale på grundlag af disse vilkår og betingelser for anvendelse. Vores accept af dette tilbud beror på en skønsmæssig afgørelse. Hvis vi ikke inden for rimelig tid bekræfter din tilmelding via e-mail til den e-mailadresse, som du har angivet, er du ikke længere bundet af dit tilbud. Når du modtager en bekræftelse pr. e-mail, anses brugsaftalen for indgået, og vi giver dig den ønskede adgang. Når din konto er blevet aktiveret, har du ret til at bruge Bosch Customer Portal inden for rammerne af disse vilkår og betingelser for anvendelse. For at aktivere din konto skal du bekræfte aktiveringen ved at klikke på linket i e-mailen.

5. Du må kun tilmelde dig én gang til Bosch Partner Portal. Du må ikke overdrage din tilmelding, din brugsret eller din brugerkonto og dine logonoplysninger til andre. Vi verificerer som hovedregel ikke din identitet og dine oplysninger i forbindelse med tilmeldingen. Vi påtager os derfor intet ansvar for, at indehaveren af den enkelte brugerprofil er den person, som vedkommende udgiver sig for at være.

§ 3 Ansvar for logonoplysninger

1. Du skal sikre, at dine logonoplysninger, herunder din adgangskode, holdes hemmelige og ikke gøres tilgængelige for uautoriserede tredjeparter.

2. Det er endvidere dit ansvar at sikre, at det udelukkende er dig eller personer, som er godkendt af dig, der har adgang til at logge på Bosch Customer Portal og bruge de serviceydelser, der er tilgængelige på Bosch Customer Portal. Hvis du har mistanke om, at uautoriserede personer har fået eller vil få kendskab til dine logonoplysninger, skal du straks informere Leverandøren.

Bemærk, at du bærer det fulde ansvar for brug og/eller andre aktiviteter, der gennemføres på Bosch Customer Portal med brug af dine logonoplysninger.

§ 4 Blokering af adgang

1. Leverandøren kan efter eget skøn midlertidigt eller permanent blokere adgangen til Bosch Customer Portal helt eller delvist, hvis der foreligger konkrete tegn på, at du overtræder eller har overtrådt disse vilkår og betingelser for anvendelse og/eller gældende love eller bestemmelser, eller hvis vi har en anden legitim interesse i at foretage blokering. Der vil blive taget behørigt hensyn til dine legitime interesser, når vi træffer beslutning om blokering. Hvis du gentagne gange overtræder disse vilkår og betingelser for anvendelse på trods af at have modtaget meddelelse herom, forbeholder vi os ret til permanent at blokere din adgang og permanent at udelukke dig fra fremtidig deltagelse i Bosch Customer Portal.

2. Hvis dine adgangsrettigheder bliver blokeret permanent, modtager du besked om dette via e-mail.

3. Hvis dine adgangsrettigheder bliver blokeret midlertidigt, bliver de genaktiveret, når blokeringsperioden udløber eller årsagen til blokeringen bortfalder, og modtager besked om dette via e-mail. Hvis dine adgangsrettigheder er blevet blokeret permanent, kan de ikke genaktiveres.

§ 5 Brugsrettens ophør

1. Du kan til enhver tid annullere din gratis adgang ved at klikke på ”Deregistration” i bunden af portalen og fuldføre processen ved at bekræfte dit valg. Vi forbeholder os desuden ret til at annullere din gratis adgang helt eller delvist med et varsel på fjorten (14) kalenderdage.

2. Parternes ret til af vægtige grunde at opsige aftalen uden at overholde en opsigelsesfrist påvirkes ikke heraf. En vægtig grund foreligger især, hvis en af parterne groft eller gentagne gange misligholder de forpligtelser, der udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser for anvendelse.

3. Hvis din brugsret til Bosch Customer Portal ophører helt, har vi, når der er gået 30 kalenderdage efter brugsrettens ophør og efter udløbet af eventuelle lovbestemte opbevaringsperioder, ret til uigenkaldeligt at slette alle data, der er genereret i forbindelse med din brug. Reglerne om databeskyttelse har forrang, når det gælder personoplysninger, og det kan indebære en kortere frist for sletning af data. En sådan sletning påvirker ikke data om dig, som ligger gemt i systemer, der er uafhængige af portalen, og som er oprettet uafhængigt af din brugsret til Bosch Customer Portal.

§ 6 Omfanget af tilladt brug, adfærdskodekser og overvågning af brugsaktiviteter

1. Din brugsret er begrænset til adgang til Bosch Customer Portal samt brug af de serviceydelser, der er tilgængelige på Bosch Customer Portal, i henhold til disse vilkår og betingelser for anvendelse.

2. Du er selv ansvarlig for at skabe de nødvendige tekniske forudsætninger (særligt angående hardware, browsere og internetadgang) for at kunne bruge serviceydelserne i overensstemmelse med aftalen. Vi er ikke forpligtet til at yde rådgivning på dette område.

3. Enhver handling, der må forventes at påvirke funktionen af Bosch Customer Portal i negativ retning, er forbudt, herunder særligt overbelastning af vores it-systemer. Hvis du bliver opmærksom på illegal, ulovlig, ikke-kontraktmæssig eller anden uberettiget brug af Bosch Customer Portal, kan du kontakte os via Webmaster.Extranet.aa@dk.bosch.com .

4. Vi gør opmærksom på, at brugsaktiviteter muligvis bliver overvåget i det omfang, at der er juridisk grundlag for det i lovgivningen om telemedier og lovgivningen om databeskyttelse, eller hvis vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det. Dette omfatter, hvis det er relevant, også registrering af IP-forbindelsesdata og opkaldshistorik samt analyse af disse data i tilfælde af en konkret mistanke om brud på de aktuelle regler for deltagelse og betingelser for anvendelse og/eller i tilfælde af en konkret mistanke om en anden ulovlig handling eller en lovovertrædelse.

§ 7 Beskyttelse af indhold, brugsret og ansvar for tredjepartsindhold

1. Det indhold, der er tilgængeligt på Bosch Partner Portal er hovedsageligt beskyttet af ophavsret, varemærkeret, konkurrenceret eller andre beskyttelsesrettigheder og er ejet af os eller af de tredjeparter, der har stillet det pågældende indhold til rådighed. Samlingen af indholdet på Bosch Customer Portal er som sådan også beskyttet af ophavsret. Du må kun bruge indholdet i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser for anvendelse og inden for de rammer, der er fastsat i Bosch Customer Portal.

2. Du har kun ret til at downloade indhold ("download") og udskrive indhold, hvis der på Bosch Customer Portal er en funktion til at downloade eller udskrive indhold (f.eks. via en downloadknap). Du har en ubegrænset og ikke-eksklusiv ret til at bruge det indhold, som du på berettiget vis downloader fra Bosch Customer Portal.

3. Det indhold, der er tilgængeligt på Bosch Customer Portal, stammer dels fra os og dels fra forhandlere eller andre tredjeparter (i det følgende kaldet "tredjepartsindhold").

4. Vi kontrollerer ikke, om tredjepartsindhold er fuldstændigt, korrekt eller lovligt, og derfor påtager vi os intet ansvar for og indestår ikke for, om tredjepartsindholdet er fuldstændigt, korrekt, lovligt og relevant. Det gælder navnlig tredjepartsindholdets kvalitet og egnethed til et bestemt formål samt oplysninger om dets tilgængelighed, priser eller andre oplysninger, der relaterer sig til en bestilling hos en forhandler.

§ 8 Databeskyttelse

Vores kvalitetskrav omfatter ansvarlig håndtering af dine personoplysninger (disse data kaldes "personoplysninger"). Vær opmærksom på vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

§ 9 Ansvarsbegrænsning

1. I forbindelse med brug af gratis serviceydelser kan vi ikke gøres ansvarlige for uagtsom pligtforsømmelse, medmindre der er tale om skader på liv, legeme eller helbred eller garantier eller krav, der falder under produktansvarsloven.

2. For så vidt disse bestemmelser udelukker eller begrænser vores ansvar, gælder det også det ansvar, der påhviler vores forretningsenheder og befuldmægtigede, særligt vores medarbejdere.

§ 10 Ændringer af disse vilkår og bestemmelser for anvendelse

Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og bestemmelser for anvendelse til enhver tid og tillige med virkning for de eksisterende aftaleforhold. Du vil blive informeret om sådanne ændringer pr. e-mail og mindst 30 kalenderdage før, at ændringerne er planlagt til at skulle træde i kraft. Hvis du ikke gør indsigelser inden for 30 dage efter at være blevet informeret, og hvis du fortsætter med at bruge serviceydelserne efter udløbet af indsigelsesperioden, så anses ændringerne for at være aftalt med virkning fra udløbet af indsigelsesperioden. Hvis du gør indsigelse, så vil din brugsret blive videreført i henhold til de hidtidige betingelser. Leverandøren forbeholder sig ret til at opsige brugsretten i overensstemmelse med §5 i tilfælde af en indsigelse. Når du bliver informeret om ændringer, vil du samtidig blive gjort opmærksom på din ret til at gøre indsigelse og på konsekvenserne heraf.

§ 11 Ændringer af serviceydelserne

Vi har til enhver tid ret til på www.portal.boschaftermarket.com/dk at ændre de serviceydelser, der udbydes gratis, gøre nye serviceydelser tilgængelige gratis eller mod et gebyr samt at ophøre med at tilbyde gratis serviceydelser. Vi vil i denne forbindelse til enhver tid tage hensyn til dine legitime interesser.

§ 12 Generelle bestemmelser

1. Detaljerede oplysninger om os som operatør af www.portal.boschaftermarket.com/dk kan findes i afsnittet med oplysninger om virksomheden.

2. Dansk lov finder anvendelse med udelukkelse af international privatret og den internationale købelov (CISG).

3. Hvis du er grossist, er det eksklusive værneting ved Leverandørens hjemsted. Vi har dog også ret til at anlægge sag ved dit forretningssted.

4. Forstyrrelser, som er forårsaget af force majeure eller af andre uundgåelige hændelser, og som

  • ligger uden for leverandørens kontrol,
  • ikke med rimelighed kunne undgås,
  • ikke kunne forudses, selv med rettidig omhu, og som
  • gør Leverandørens forpligtelser i medfør af disse vilkår og betingelser for anvendelse betydeligt vanskeligere eller helt eller delvist umulige, f.eks. strejker, blokader, nedbrud af det offentlige elforsyningsnet, nedbrud af internettet, usædvanlige vejrforhold, driftsforstyrrelser, trafikpropper og transportrestriktioner,

fritager Bosch fra sine forpligtelser i medfør af disse vilkår og betingelser for anvendelse, så længe forstyrrelsen som følge af hændelsen pågår.

5. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser for anvendelse er eller bliver ugyldig, så påvirker det ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. I et sådant tilfælde er parterne forpligtet til i fællesskab at medvirke til at udarbejde bestemmelser, som forretningsmæssigt set giver et resultat, der ligger så tæt som muligt på den ugyldige bestemmelse. Førnævnte gælder tilsvarende for afhjælpning af eventuelle kontraktuelle huller i aftalen.

02.06.2021