Skip to main

Правна информация

За потребителите на сайтовете на Група Бош

(c) Авторски права

Всички права запазени. Текстове, снимки, графики, звукозаписи, анимационни и видео материали, както и тяхното използване на уеб страниците на Bosch са защитени от авторското право и другите закони за закрила на интелектуалната собственост. Съдържанието на тези уеб страници не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или предоставяно на трети лица с търговски цели. Някои уеб страници на Bosch съдържат снимки, които са обект на авторски права притежание на трети лица.

Търговски марки

Ако не е посочено друго, всички марки на уеб страниците на Bosch са защитени от законодателството за марките. Това се отнася по-специално за марките, типовите знаци, фирменото лого и емблемите на Bosch. Използваните на нашите страници марки и елементи за оформление са интелектуална собственост на Robert Bosch GmbH, Германия.

Отказ от отговорност

Този сайт е разработен с максимална грижа. Въпреки това обаче не може да бъде дадена гаранция за липсата на грешки, както и за точността на включената информация. Изключена е всякаква отговорност за вреди, които са произтекли пряко или косвено от използването на тази уеб страница, освен ако настъпването им не се дължи на умисъл или груба небрежност от страна на Bosch.

Лицензи

Интелектуалната собственост, съдържаща се в сайтовете на Бош, напр. патенти, марки и авторски права, е защитена. Този сайт не дава права за ползване на интелектуалната собственост на група Bosch или на трети страни.

Онлайн решаване на спорове (ODR)

Информация за онлайн решаване на спорове: Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (Online dispute resolution, ODR). Тази платформа служи като приемна за извънсъдебно решаване на спорове, които се отнасят до договорни задължения на онлайн договори за покупко-продажба и онлайн договори за предоставяне на услуги.
Платформата е достъпна чрезec.europa.eu/consumers/odr.
Не се ангажираме с решения извън съда преди решението на потребителските арбитражни органи.