Skip to main

Декларация за защита на данните

Роберт Бош ЕООД (наричано по-нататък "Бош" или "Ние" или "Нас") се радва на посещението Ви на нашите интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани "онлайн оферти"). Благодарим Ви за интереса към нашата компания и нашите продукти.

Bosch уважава Вашата лична сфера

Защитата на личната Ви сфера през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви в нашите онлайн оферти поверително и в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са неразделна част от нашата корпоративна политика.

Администратор на лични данни

Администраторът, отговорен за обработването на личните Ви данни e Роберт Бош ЕООД; изключенията са посочени в тази декларация за защита на личните данни.

Данните за контакт с нас са:

Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх 51Б, 1407 София
Email: contact(at)bg.bosch.com
Телефон: 00359 700 10668

Събиране, обработване и използване на лични данни

Обработвани категории данни

Обработват се следните категории лични данни:

 • Комуникационни данни (напр. име, имейл адрес, интерес към продукт, IP адрес)

Принципи

Личните данни са цялата информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, например имена, адреси, телефонни номера или имейл адреси, които са израз на самоличността на дадено лице. Ние обработваме лични данни само когато има валидно законово основание за това или Вие сте дали съгласието си в съответния контекст, напр. в обхвата на регистрация.

Цели на обработването и правни основания

Ние, както и наетите от нас доставчици на услуги, обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработка:

 • Предоставяне на тази онлайн оферта (Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията)
 • Отговор на потребителски запитвания в рамките на формуляр за контакт (Правно основание: Легитимен интерес към директния маркетинг от наша страна и към подобряването на нашите продукти и услуги, доколкото това да се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни и разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията, респ. изпълнение на договор, респ. изразено съгласие)
 • Решаване на проблеми в услугата и по съображения за сигурност (Правно основание: Изпълнение на нашите правни задължения в обхвата на сигурността на данните и легитимен интерес за решаването на прекъсвания/смущения, както и сигурността на нашите онлайн оферти)
 • Самостоятелна реклама и реклама от трети страни, както и пазарни проучвания и измерване на обхвата в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласие (Правно основание: Изразено съгласие/легитимен интерес от наша страна към директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията)
 • Защита и опазване на нашите права (Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за защита и опазване на нашите права)

Журнални (лог) файлове

Всеки път, когато използвате интернет, Вашият браузър предава определена информация, която се съхранява в така наречените лог файлове.

Журналните файлове се използват от нас за  определяне на смущения и поради причини, свързани със сигурността (напр. за изясняване на опити за атака) за срок от 18 месеца и след това ги изтриваме. Журналните файлове, които трябва да се съхраняват за определено време като доказателство за дадено действие, се изключват от списъка за изтриване, докато съответният инцидент не бъде напълно разрешен и може да бъде предаден на разследващите органи, в зависимост от конкретния случай.

Журналните файлове (без пълен IP адрес) се използват също и при условията на раздел „“Реклама и/или пазарни поучвания (включително уеб анализ, без проучвания сред клиентите)“ за целите на анализа.

В журналните файлове по-конкретно се съхранява следната информация:

 • IP адрес (адрес на интернет протокол) на крайното устройство, което се използва за достъп до онлайн офертата;
 • интернет адресът на уебсайта, от който е била достъпена онлайн офертата (т.нар. изходен URL адрес или URL адрес при препращане);
 • име на доставчика на услуги, който се използва за достъп до онлайн офертата;
 • име на файловете или информацията, до която е получен достъп;
 • дата и час, както и продължителност на достъпа;
 • количество прехвърлени данни;
 • операционна система и информация за използвания браузър, включително инсталирани добавки (напр. Flash Player);
 • код на състоянието на http (напр. "Заявката е изпълнена успешно " или "Файлът не е намерен").

Деца

Тази оферта не е предназначена за деца под 16-годишна възраст.

Трансфер на данни към други администратори

По принцип личните Ви данни се препращат на други администратори, ако това е необходимо за изпълнение на договора, в случай, че ние или третата страна имаме обоснован интерес за прехвърлянето или ако сте дали съгласието си за това. Детайли за правните основания ще намерите в раздела "Цели на обработката и правни основания". Трети страни могат да бъдат и други компании от Бош Групата. В декларацията за защита на личните данни е пояснено кога данните се предават на трети страни въз основа на обоснован интерес. Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори, ако сме задължени да го направим поради законови разпоредби или подлежащи на изпълнение административни или съдебни разпореждания.

Доставчици на услуги (обща информация)

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи като продажбени и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и горещи телефонни линии. Избрали сме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчици на услуги могат да бъдат и други компании от Група Бош.

Трансфер на данни към получатели извън ЕИП

Също така можем да прехвърлим лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави. В такива случаи гарантираме, преди прехвърлянето, или че получателят на данни осигурява подходящо ниво на защита на данните или изискваме Вашето изрично съгласие за прехвърлянето на тези данни.

Имате право да получите общ преглед на получателите от трети държави и копие от специално уговорените разпоредби, гарантиращи подходящо ниво на защита на данните. За тази цел се обърнете към изложенията, направени в раздел Контакти.

Срок на съхранение; период на запазване

По принцип съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим нашите оферти и услугите, свързани с тях, или докато имаме обоснован интерес към по-нататъшното съхранение на данните (напр. след изпълнение на договорните ни задължения може да имаме обоснован интерес от директен маркетинг по пощата). Във всички останали случаи изтриваме личните Ви данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (напр. длъжни сме да пазим документи от типа на договори и фактури за определен период от време поради сроковете на съхранение съгласно данъчното и търговското законодателство).

Използване на "бисквитки"

Като част от предоставянето нашата онлайн оферта може да се използват „бисквитки“ и механизми за проследяване."Бисквитките" са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани, когато посещавате онлайн услуга на Вашето крайно устройство.
Проследяването е възможно с помощта на различни технологии. Ние обработваме информация, по-специално в контекста на пикселната технология или анализа на журналните файловете.

Категории

Разграничаваме "бисквитките", които са задължително необходими за техническите характеристики на онлайн офертата и тези "бисквитки" и механизми за проследяване, които не са нужни за техническата функция на онлайн офертата. Използването на онлайн офертата обикновено е възможно без технически ненужните "бисквитки".

Технически необходими „бисквитки“

Под технически необходими "бисквитки" разбираме "бисквитки", без които не може да се гарантира техническото предлагане на онлайн офертата. Те включват, например "бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпроблемно възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Тези "бисквитки" ще бъдат изтрити в края на посещението Ви.

„Бисквитки“ и механизми за проседяване, които технически не са необходими

Ние използваме бисквитки и механизми за проследяване само, ако сте ни дали предварително Вашето съгласие. С изключение на “бисквитката“, която запазва текущото състояние на Вашите настройки за поверителност (бисквитка за избор). „Бисквитката“ е настроен на базата на нашия легитимен интерес.

Разграничаваме две подкатегории по отношение на тези бисквитки и механизми за проследяване:

„Бисквитки“ за комфорт

Тези бисквитки улесняват използването и по този начин Ви позволяват да разглеждате нашата онлайн услуга по-удобно; например Вашите езикови настройки могат да бъдат включени в тези „бисквитки“.

Маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване

Обща информация

Чрез използването на маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване ние и нашите партньори сме в състояние да Ви покажем предложения въз основа на Вашите интереси, в резултат от анализ на Вашето потребителско поведение:

 • Статистика:
  Чрез използването на статистически инструменти измерваме напр. броя на показванията на страниците.
 • Проследяване на реализациите:
  Партньорите ни за проследяване на реализациите поставят „бисквитка“ на компютъра Ви ("бисквитка за конверсия"), ако сте посетили нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Обикновено след 30 дни тези "бисквитки" вече не са валидни. Ако посещавате определени страници на нашия уебсайт и "бисквитката" все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите можем да разпознаем, че даден потребител е кликнал върху рекламата и по този начин е бил пренасочен към нашия уебсайт. Информацията, получена чрез "бисквитката" за проследяване, служи за целите на съставянето на статистически данни за реализациите и за регистрирането на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са пренасочени към уебсайт с маркер за проследяване на реализациите.
 • Социални приставки
  Някои от страниците на нашата онлайн оферта включват съдържание и услуги на други доставчици (например Facebook, X), които също могат да използват "бисквитки" и активни модули. За повече подробности относно социалните приставки, моля, вижте съответния раздел.
 • Пренасочване
  Тези инструменти създават потребителски профили чрез рекламни "бисквитки" или рекламни "бисквитки" на трети страни, т.нар. "web beacons" (невидими графики, които също се наричат пиксели или проследяващи пиксели) или чрез съпоставими технологии. Те се използват за таргетирана реклама въз основа на интереси и за контрол на честотата, с която потребителят разглежда определени реклами. Съответният доставчик е администраторът, отговарящ за обработката на данните във връзка с инструмента. Доставчиците на инструментите могат да разкрият информация и на трети страни за целите, посочени по-горе. Моля, имайте предвид политиките за защита на данните на съответния доставчик в този контекст.

Моля, имайте предвид, че използването на тези инструменти може да включва прехвърляне на Вашите данни към получатели извън ЕИП без адекватно ниво на защита на данните съгласно GDPR (например САЩ). За повече подробности в това отношение, моля вижте следното описание на отделните маркетингови инструменти.

Име: Google Analytics

Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Функция: Анализ на потребителското поведение (показвания на страници, брой посетители и посещения, изтегляния), създаване на псевдонимни потребителски профили въз основа на информация от използването на различни устройства на влезли в системата потребители на Google (cross-device tracking), обогатяване с информация, специфична за целевата група на псевдонимни потребителски данни, предоставена от Google, пренасочване, тестване на поведението на потребителя, проследяване на реализациите и пренасочване във връзка с Google Ads

Име: Google Tag Manager

Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Функция: Администриране на уебсайт маркери чрез потребителски интерфейс, интегриране на програмни кодове в нашите уебсайтове

Име: Google Ads

Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Функция: Поставяне на реклами, ремаркетинг, проследяване на реализациите

Допълнителна информация е достъпна на: https://adssettings.google.com/authenticated

Новия Relic браузър

Доставчик: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, Сан Франциско, Калифорния 94105, САЩ

Функция: За целите на проследяването на потребителското изживяване и отстраняването на проблеми или оплаквания на клиенти е необходимо прехвърлянето на Вашите лични данни към горния контролер.

Настройки на „бисквитки” и механизми за проседяване

В браузъра и / или в настройките ни за поверителност можете да управлявате настройките на "бисквитките" и механизмите за проследяване.Забележка: Настройките, които сте направили, се отнасят само за съответния браузър, който използвате.

Деактивиране на всички "бисквитки"

Ако искате да деактивирате всички "бисквитки", моля, отворете настройките на браузъра си и деактивирайте опцията за събиране на "бисквитки". Моля, обърнете внимание, че това може да повлияе на функционалността на уебсайта.

Управление на настройките Ви за технически ненужни бисквитки и механизми за проследяване

Когато посещавате нашия уебсайт, ще бъдете попитани в диалогов прозорец за "бисквитки", дали давате съгласието си за използването на "бисквитки" за комфорт и рекламни „бисквитки“ или механизми за проследяване.

В настройките ни за поверителност можете да отмените всяко вече дадено съгласие за напред или да ни дадете съгласието си в по-късен момент.

Плъгини

Нашите онлайн оферти включват използването наплъгини, предоставени от различни социални идруги мрежи. Тези плъгини са допълнителнифункции, предоставени от доставчиците намрежата.

Като настройка по подразбиране тези плъгини санеактивни. За да подобрим защитата на вашитеданни, когато посещавате нашия уебсайт, ниеизползваме "2-click solution" за интегриране наплъгините в страницата. По този начин не евъзможно посещението ви на нашите уебсайтове дабъде записвано и евентуално оценявано отдоставчиците на съответните плъгини поподразбиране.

Ако не желаете доставчиците на съответните мрежида получават данни за Вашето използване на тазионлайн оферта и евентуално да съхраняват илиизползват по-нататък тези данни, не трябва даактивирате съответните плъгини.

 • Активиране на плъгиниВие сами можете да решите дали искате давзаимодействате с мрежата на съответниядоставчик и дали Вашите данни да бъдат предаванина съответния доставчик или не. Само ако кликнетевърху предоставения бутон("Съгласен съм"), съответния плъгин ще бъдеактивиран и интегриран в страницата, асъдържанието на съответния плъгин ще бъдепредаден от сървъра на съответния доставчикдиректно на Вашия браузър. След това второтокликване ще ви позволи да извършите желанотовзаимодействие с мрежата. Ако решите даактивирате дадения плъгин, вие ни даватеразрешение да обработваме вашите данни възоснова на вашето съгласие.
 • Събиране на данни от доставчициКогато се активира даден плъгин, вашият интернетбраузър установява директна връзка със сървъритена съответния доставчик. Дори да няматепотребителски акаунт при доставчика или в моментада не сте влезли в такъв акаунт, тази връзкауведомява съответния доставчик, че вашиятинтернет браузър подава сигнал към съответнатастраница от нашата онлайн оферта.Ако вече имате потребителски акаунт при доставчикна мрежа и вече сте влезли в него, когатопосещавате нашите уебсайтове, операторът насъответната мрежа може да успее да присвоипосещението на Вашия личен потребителски акаунт,веднага щом активирате плъгини. Това може дададе възможност на доставчика да анализираповедението ви при използване и да го съхрани впрофил. Освен това вашият IP адрес и други данни относно настройките на браузъра ви ще бъдат предадени от вашия интернет браузър директно на сървър на съответния доставчик и могат да бъдат съхранени там.
 • Допълнителна обработка на данни от доставчицитеПлъгините са допълнителни функции, предоставяни от доставчиците на мрежи. Поради това те нямат влияние върху по-нататъшната обработка на данните, които плъгините на съответните мрежови доставчици събират и съхраняват.За да научите повече за целта и обхвата на дейностите на всеки доставчик за събиране, по-нататъшна обработка и изтриване на данни, както и за съответните ви права и възможности за защита на данните, моля, консултирайте се с политиката за поверителност на съответния доставчик.
 • Деактивиране на плъгинАктивирате ли плъгин, активирането се отнася само за конкретния плъгин и само докато посещавате страницата, в която е интегриран плъгинът. Ако вече не желаете да използвате активиран плъгин, той може да бъде деактивиран чрез презареждане на уебсайта. Моля, имайте предвид, че това не засяга данни, които вече са били предадени.

Използваме плъгини от доставчиците, изброени по-долу:

YouTube

Тази онлайн оферта използва видео платформата YouTube, която се управлява от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube"). YouTube е платформа, която дава възможност за възпроизвеждане на аудио- и видеофайлове. С цел да се подобри защитата на Вашите данни при посещение на нашия уебсайт, съдържанието на YouTube е интегрирано в страницата в "режим на подобрена поверителност". Това означава, че видеоклипът ще бъде зареден и връзката с YouTube, включително предаването на регистрационни данни към YouTube, ще бъде установена само след активиране на съответната приставка. Ако плъгинът е активиран, данните също ще бъдат предадени на YouTube и ще се осъществи контакт с рекламната мрежа Google DoubleClick. Това може да предизвика допълнителни операции по обработка на данни, върху които нямаме контрол. Ако се зареди видеоклип от YouTube, също се използват бисквитки. За да научите повече за обхвата и целта на дейностите на YouTube по събиране, по-нататъшна обработка и използване на данни, за възможното прехвърляне на лични данни към трети държави, като например САЩ, за вашите права и наличните възможности за защита на данните, моля, консултирайте се с политиката за поверителност на YouTube.

Google Maps

Тази онлайн оферта използва картографскиуслуги на Google Maps. Google Maps сеуправлява от Google Ireland Limited, GordonHouse, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Зареждането на картата изисква да активиратесъответния плъгин. Ако активирате плъгина,данните ще бъдат предадени на Google и ще сеосъществи контакт с рекламната мрежа GoogleDoubleClick. Това може да предизвикадопълнителни операции по обработка на данни,върху които нямаме контрол. При зареждане накартата се използват и "бисквитки". За данаучите повече за обхвата и целта на дейноститена Google Maps по събиране, по-нататъшнаобработка и използване на данни, за възможнотопрехвърляне на лични данни към трети държави,като например САЩ, за вашите права иналичните възможности за защита на данните,моля, консултирайте се с политиката заповерителност на Google.

Google

Google reCAPTCHA

В определени случаи използваме услугата reCAPTCHA на компанията Google, за да гарантираме подходяща сигурност на данните за използването на контактни формуляри. Тя служи преди всичко за разпознаване, дали въвеждането е направено от физическо лице или е извършено измамно чрез машинна или автоматизирана обработка. Това представлява преобладаващ легитимен интерес от наша страна по смисъла на член 6, пар. 1, буква е) на ОРЗД. Услугата включва изпращане на IP адреса и при необходимост други данни, изисквани от Google, за услугата reCAPTCHA на Google. За тази цел се прилагат правилата за защита на данните при отклонения на Google. Допълнителна информация за декларацията за поверителност на Google е достъпна на: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Google web fonts

Този сайт използва така наречените уеб шрифтове на доставчика Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland за унифицирано показване на шрифтове. След като влезете в страницата, Вашият браузър зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра си за да се покаже текстове и шрифтове правилно.

За тази цел браузърът, който използвате, трябва да се свърже със сървърите на Google. По този начин Google се информира, че достъпът до нашия уебсайт е чрез Вашия IP адрес. Използването на уеб шрифтове на Google е в интерес на унифицираното и привлекателно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява преобладаващ легитимен интерес от наша страна по смисъла на член 6, пар. 1, буква е) на ОРЗД.

В случай, че браузърът Ви не поддържа уеб шрифтове, Вашият компютър ще използва стандартен шрифт. За повече информация относно уеб шрифтове на Google, моля вижте https://developers.google.com/fonts/faq и декларацията за поверителност на Google: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/

Приставки за социални мрежи

В нашите онлайн оферти използваме т.нар. социални приставки от различни социални мрежи; те са описани индивидуално в този раздел.

По подадена заявка от съответната приставка, Вашият интернет браузър ще установи директна връзка със сървърите на съответната социална мрежа. С това съответният доставчик получава информацията, че Вашият интернет браузър е извикал съответната страница на нашата онлайн оферта, дори ако нямате потребителски акаунт при доставчика или в момента не сте влезли в него. Журналните файлове (включително IP адреса) се предават директно от Вашия интернет браузър до сървър на съответния доставчик, където при необходимост се съхраняват. Седалището на доставчика или неговият сървър може да се намира извън ЕС или ЕИП (например в САЩ).

Приставките са самостоятелни разширения от доставчиците на социални мрежи. По тази причина не можем да влияем върху обхвата на данните, събирани и съхранявани от тях.

Информация за целта и обхвата на събирането, по-нататъшната обработка на данните от социалната мрежа, както и свързаните с Вашите права и възможности за настройка за защита на Вашата лична сфера е достъпна в декларацията за поверителност на данните на съответната социална мрежа.

В случай, чео не искате доставчиците на социални мрежи да получават данни, свързани с тази онлайн оферта или да продължат да използват тези данни, не трябва да използвате съответните приставки.

Приставки за социални мрежи с решение с две кликвания

Използвайки тъй нар. решение с две кликвания, ние Ви предпазваме по подразбиране от това, посещението Ви на нашите уеб страници да бъде регистрирано и анализирано от доставчиците на социални мрежи. След като влезете в уебсайта на нашата онлайн оферта, съдържащ такива приставки, те първоначално са деактивирани. Приставките не се активират, докато не щракнете върху съответния бутон.

Приставка за социалната мрежа на Facebook

Facebook се предоставя на www.facebook.com от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). С преглед на приставките на Facebook и техния вид можете да се запознаете тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; информация за защита на данните на Facebook ще намерите тук: http://www.facebook.com/policy.

Приставка за социалната мрежа на X

X се предоставя от X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“X”). С преглед на приставките на X и техния вид можете да се запознаете тук: https://developer.twitter.com/; информация за защита на данните на X ще намерите тук: https://twitter.com/de/privacy.

Външни връзки

Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни –доставчици, които не са свързани с нас. При кликване върху връзката нямаме никакво влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни, които евентуално се предават при кликване върху връзката към третата страна (като IP адреса или URL адреса на сайта, на който се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено са извън нашия контрол. Ние не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да съблюдават разпоредбите на приложимите закони за защита на личните данни.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме подходящото ниво на сигурност и да защитаваме личните Ви данни, които администрираме, особено от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичния прогрес.

Права на потребителите

За да защитите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел Контакти. При това, Ви молим да се уверите, че е възможна недвусмислена идентификация на Вашата самоличност.

Право на информация и достъп:

Имате право да получите от нас потвърждение дали личните Ви данни се обработват или не и, ако е приложимо, достъп до личните Ви данни.

Право на коригиране и изтриване:

Имате право да получите от нас незабавно коригиране на неверни лични данни. Като се вземат предвид целите на обработването, имате право да поискате допълване на личните Ви данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Това не се отнася за данни, необходими за целите на фактурирането и осчетоводяването, или които са предмет на задължителен период на запазване. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава (вижте по-долу).

Ограничаване на обработването:

Имате право да поискате от нас - ако са спазени законовите изисквания - да ограничим обработването на данните Ви.

Преносимост на данните:

Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или - ако е технически осъществимо - да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

Възражение срещу директния маркетинг:

Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Моля, имайте предвид, че поради организационни причини може да има припокриване между възражението Ви и използването на данните Ви в рамките на кампания, която вече се изпълнява.

Възражение срещу обработването на данни, базирано на правното основание за "обоснован интерес":

Също така имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, ако то е базирано на правното основание за обоснован интерес. В такъв случай ще прекратим обработването на данните ви, освен ако не посочим убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка, които надделяват над Вашите права.

Оттегляне на съгласието:

В случай, че сте се съгласили с обработването на личните Ви данни, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. Законосъобразността на обработката на данните Ви преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.

Право на жалба до надзорен орган:

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за Вашата държава или към надзорния орган, отговорен за нас. Отговорният надзорен орган за нас е:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, София 1592
Email: kzld(at)cpdp.bg

Промени в политиката за защита на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се изисква поради техническото развитие. В такива случаи ще изменяме политиката за защита на личните данни по съответстващия начин. Молим Ви да съблюдавате актуалната версия на политиката за защита на личните данни.

Контакти

В случай, че искате да се свържете с нас, можете да ползвате адреса, посочен в раздел "Администратор на лични данни".

За да упражните Вашите права, моля, използвайте следната връзка: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBBG/.

За да уведомите за инциденти, свързани със защита на данните, моля, използвайте следната връзка: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

За предложения и жалби относно обработването на личните Ви данни препоръчваме да се свържете с корпоративното длъжностно лице за защита на данните на Група Бош:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

или

изпратете имейл на: DPO(at)bosch.com

Дата на влизане в сила: 02.08.2021