Skip to main

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og forhold for bruk av for Robert Bosch AS tjenester ”Bosch Customer Portal” fra nettstedet www.portal.boschaftermarket.com/no

Per 1.Juni 2021

Robert Bosch AS, Organisasjons nummer 910 749 854, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, Norge (heretter «Leverandør», «Bosch», «Vi», «oss»), tilbyr visse tjenester på Bosch Customer Portal via www.portal.boschaftermarket.com/no (heretter «Portalen») som er en plattform dedikert til Bosch’ grossister, som kjøper verkstedrelaterte produkter fra Bosch.

Disse generelle vilkår og betingelser, som er gyldige når kontrakten inngås, gjelder mellom oss og kunden (heretter «Bruker», «deg») så lenge du bruker tjenestene på Bosch Customer Portal.

Leverandøren driver Bosch Customer Portal kun for kommersielle kunder, og forbrukere kan ikke bruke tjenestene som tilbys i portalen.

§ 1 Tjenester og tilgjengelighet

1. Bosch Customer Portal er en plattform som inneholder forskjellig informasjon og tjenester, som du som bruker kan bruke for å få tilgang til informasjon og tjenester (for eksempel nyheter, markedsføring, kommunikasjon, produktinformasjon, tjenester, garanti, logistikkinformasjon, etc.) samt informere oss om endringer og tilbakemeldinger ved hjelp av skjemaer.

2. Tjenestene som tilbys, kan inkludere markedsførings- og salgsinnhold og innhold som er rettet mot målgrupper (heretter kalt «innhold») som er tilgjengelig for Bosch’s produkter beregnet på verksteder.

3. Vi forbeholder oss retten til å supplere tjenestene på Bosch Customer Portal eller definere en tidsgrense for bruk av tjenestene som tilbys. Som bruker har du ikke rett til å laste ned tjenester eller deler av tjenester.

4. For å bruke disse tjenestene må du sende inn en søknad og registrere deg. Det er gratis å søke om og registrere seg for å bruke www.portal.boschaftermarket.com/no

5. Gratis tjenester gir ikke rett til bruk uten potensielle avbrudd. Bosch gis ingen garanti for at tilgang til eller bruk av Bosch Customer Portal ikke blir avbrutt eller hindret som følge av vedlikehold, ytterligere utvikling eller andre forstyrrelser som kan oppstå, og som også kan føre til at data går tapt. Vi gjør alt vi kan for å sikre minimal nedetid av tjenester på Bosch Customer Portal. Men tekniske problemer (som strømbrudd, feil på maskinvare og programvare og tekniske problemer med datalinjene) kan føre til midlertidige begrensninger eller avbrudd.

6. Leverandøren har rett til å bruke tjenester fra underleverandører (inkludert leverandørens egne selskaper).

§ 2 Registrering på Bosch Customer Portal

1. Tjenestene på Bosch Customer Portal er kun åpne for entreprenører, altså for juridiske og fysiske personer, som representerer en bedrift. Når en person inngår denne avtalen som en representant for et firma, må personen sikre at det gjøres i tråd med gjeldende lovgivning i landet der firmaet er registrert, og har myndighet eller tillatelse til dette. Du må være myndig for å registrere deg på Bosch Customer Portal. Mindreårige eller personer som ikke har myndighet, kan ikke registrere seg.

2. Man kan få tilgang til portalen på to måter:

  • Du har en gyldig Bosch-ID, slik at vi kan identifisere at dataene som trengs for å gi deg tilgang til portalen, allerede er tilgjengelig i systemene våre. Da registrerer du deg med Bosch-IDen og får umiddelbart tilgang til portalen.
  • Du har ikke Bosch-ID, eller dataene vi finner i systemene våre ved hjelp av din Bosch-ID, er ikke tilstrekkelige til å kunne gi deg tilgang. I dette tilfellet må du fylle ut et registreringsskjema på nett (kundenummer, firma, navn, adresse …etc.). Når du har sendt inn skjemaet, kontrollerer vi dataene. Dette er en manuell prosess, og derfor kan det ta litt tid. Når dataene er kontrollert, får du en e-post. Deretter får du tilgang til portalen.

3. Hvis du blir spurt om å angi opplysninger (spesielt kontaktinformasjonen) i registreringen eller mens du bruker tjenestene på Bosch Customer Portal, må du angi korrekte opplysninger. Hvis disse opplysningene endrer seg underveis, må du korrigere dem umiddelbart ved hjelp av kontaktskjemaet på www.portal.boschaftermarket.com/no.Hvis det oppstår kostnader som følge av bruk av feil opplysninger, må du selv dekke dem.

4. Ved registrering gir du oss tillatelse til å inngå en avtale for bruk basert på disse vilkår og betingelser. Vi velger selv om avtalen skal inngås. Hvis registreringen din ikke bekreftes innen rimelig tid via e-post til den adressen du oppga, er du ikke lenger bundet av tillatelsen. Når du mottar bekreftelse på e-post, opprettes den avtalte avtalen om bruk, og du får tilgang. Når avtalen er aktivert, får du rett til å bruke Bosch Customer Portal i tråd med disse vilkår og betingelser. For å gjøre dette må du bekrefte aktiveringen ved å klikke på lenken i e-posten.

5. Du kan bare registrere deg én gang på Bosch Customer Portal. Registreringen, brukerforholdet, brukerkontoen og tilgangsdata kan ikke overføres til andre. Vi kontrollerer ikke identiteten eller opplysningene dine når du registrerer deg. Vi påtar oss derfor ikke noe ansvar for at innehaveren av den enkelte brukerprofilen er den personen han eller hun utgir seg for å være.

§ 3 Ansvar for tilgangsdata

1. Du må passe på alle tilgangsdata, inkludert passordet ditt, slik at ikke uvedkommende får tilgang til dem.

2. Du har ansvar for å sørge for at din tilgang til Bosch Customer Portal og bruk av tjenestene på Bosch Customer Portal kun er tilgjengelig for deg. Hvis du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til tilgangsdataene dine, må du umiddelbart varsle Leverandøren.

Merk at du har selv det fulle ansvaret for all bruk og annen aktivitet på Bosch Customer Portal som gjøres med dine tilgangsdata.

§ 4 Blokkere tilgang

1. Leverandøren kan blokkere tilgang til hele eller deler av Bosch Customer Portal midlertidig eller permanent hvis det er konkrete indikasjoner på at du har brutt vilkår og betingelserne eller gjeldende lover eller forskrifter, eller hvis vi har annen juridisk grunn til det. Vi tar hensyn til dine legitime interesser før kontoen er blokkert. Hvis du bryter vilkår og betingelserne gjentatte ganger til tross for å ha blitt varslet om det, forbeholder vi oss retten til permanent å blokkere tilgangen din og utelukke deg fra fremtidig deltakelse på Bosch Customer Portal.

2. Ved permanent utestengelse blir du varslet på e-post.

3. Ved midlertidig utestengelse gjenopprettes tilgangen etter at utestengelsesperioden har utløpt, eller årsaken til blokkeringen bortfaller, og mottar melding om dette via e-post. Permanent utestengelse kan ikke gjenopprettes.

§ 5 Opphør av bruksretten

1. Du kan når som helst avslutte kontoen din ved å velge «Deregistration» nederst på nettsiden. Vi forbeholder oss også retten til å terminere gratis tilgang med 14 dagers varsel.

2. Det påvirker ikke partenes rett til terminering hvis det oppstår viktige grunner til det. Hvis en av partene med forsett eller gjentatte ganger bryter disse vilkår og betingelser, er det en viktig grunn.

3. Hvis du sletter kontoen din på Bosch Customer Portal, har vi rett til å slette alle data som er generert i forbindelse med din bruk, etter 30 virkedager og når det ikke foreligger juridiske krav om lagring. Personvernreglene gjelder også, og de kan føre til at data slettes etter kortere tid. Slettingen påvirker ikke data som er lagret om deg i systemer som ikke er knyttet til portalen, og som er opprettet uavhengig av dette brukerforholdet til Bosch Customer Portal.

§ 6 Omfanget for tillatt bruk, etiske retningslinjer og overvåking av bruk

1. Din bruksrett er begrenset til tilgang til Bosch Customer Portal samt bruk av tjenestene på Bosch Customer Portal, som beskrevet i disse vilkår og betingelser.

2. Du har ansvaret for å sikre nødvendige tekniske forutsetninger (spesielt maskinvare, nettleser og internettilgang) for bruk av tjenestene i samsvar med kontrakten. Vi er ikke rådgivere for dette.

3. Handlinger som kan påvirke driften av Bosch Customer Portal er forbudt, spesielt overdreven belastning av IT-systemene våre. Hvis du blir kjent med ulovlig, fornærmende, ikke-kontraktsmessig eller annen uautorisert bruk av Bosch Customer Portal, kan du kontakte oss via Webmaster.Extranet.aa@dk.bosch.com.

4. Bruken kan overvåkes i den grad det er tillatt i i lovverket for telemedier og for personvern, eller hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det. Dette inkluderer også registrering av IP-adresse og bruk samt evaluering av disse hvis det foreligger mistanke om brudd på vilkår og betingelserne eller annen ulovlig aktivitet.

§ 7 Beskyttelse av innhold, bruksrett, ansvar for innhold fra tredjepart

1. Innholdet på Bosch Customer Portal er hovedsakelig underlagt opphavsrett, varemerker, konkurranserett eller andre beskyttelsesrettigheter, og det eies av oss eller av tredjeparter som har levert det aktuelle innholdet. Samlingen av innhold på Bosch Customer Portal er også underlagt opphavsrett. Innholdet skal kun brukes i samsvar med disse vilkår og betingelser og i tråd med begrensningene som er definert i Bosch Customer Portal.

2. Du har bare rett til å laste ned og skrive ut innhold hvis det kan lastes ned eller skrives ut innhold ved hjelp av en egen funksjon på Bosch Customer Portal (for eksempel en «Last ned»-knapp). Du får en varig og ikke-eksklusiv rett til å bruke innholdet du laster ned fra Bosch Customer Portal på riktig måte.

3. Innholdet på Bosch Customer Portal kommer delvis fra oss og delvis fra distributører eller andre tredjeparter (heretter kalt «innhold fra tredjepart»).

4. Vi kontrollerer ikke at innhold fra tredjepart er fullstendig, korrekt eller i tråd med lovverket, og derfor kan vi ikke holdes ansvarlig for at innhold fra tredjepart er fullstendig, korrekt eller i tråd med lovverket. Dette gjelder spesielt med hensyn til kvaliteten på innhold fra tredjepart og om det er egnet for et bestemt formål, samt informasjon om tilgjengelighet, pris eller annen informasjon som er knyttet til en bestilling hos en distributør.

§ 8 Personvern

Kvalitetskravene våre inkluderer ansvarlig for personopplysningene dine. Se personvernerklæringen vår.

§ 9 Ansvarsbegrensning

1. Som en del av bruken av gratis tjenester, kan vi ikke holdes ansvarlig for uaktsomme brudd, med mindre det oppstår skader på liv eller helse, eller garantier eller krav i samsvar med produktansvarsloven.

2. I den grad disse vilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar, gjelder dette også for ansvaret for våre forretningsenheter og agenter, spesielt våre ansatte.

§ 10 Endringer i disse vilkår og betingelser

Leverandøren forbeholder seg ret til å endre disse vilkårene når som helst, og endringene gjelder også for eksisterende kontrakter. Slike endinger varsles på e-post minst 30 virkedager før de trer i kraft. Med mindre du protesterer innen 30 dager fra du mottar varselet, og hvis du fortsetter å bruke tjenestene selv etter at denne perioden har utløpt, anses endringene for å ha trådt i kraft. Hvis du protesterer, vil kontoen fortsatt kunne brukes. Leverandøren forbeholder seg retten til å terminere kontoen i samsvar med punkt 5. Varslingen om endringer forteller også om klageretten.

§ 11 Endringer i tjenestene

Vi kan når som helst endre gratistjenestene som tilbys på www.portal.boschaftermarket.com/no, lansere nye gratis eller betalte tjenester og slutte å tilby gratistjenester. Vi tar hensyn til dine legitime interesser.

§ 12 Generelle bestemmelser

1. Du finner detaljert informasjon om oss som leverandør av www.portal.boschaftermarket.com/no, i impressumet.

2. Bruken er underlagt Norsk lov.

3. Hvis du er forhandler, er det Leverandørens jurisdiksjon som gjelder. Men vi har også rett til å saksøke forhandleren på forretningsstedet.

4. Forstyrrelser som skyldes force majeure eller andre uunngåelige hendelser

  • som ligger utenfor leverandørens kontroll
  • som ikke kan unngås på en rimelig måte
  • som var uforutsette til tross for due diligence
  • gjør Leverandørens forpliktelser betydelig vanskeligere eller umulige – delvis eller i sin helhet – for eksempel streik, blokader, strømbrudd, brudd i internettforbindelse, unormale værforhold, driftsforstyrrelser, trafikkork og transportrestriksjoner, fritar Bosch fra forpliktelsene i disse vilkår og betingelser mens hendelsen pågår.

5. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkår og betingelser ikke lenger gjelder, vil de andre bestemmelsene likevel være gyldige. I slike tilfeller skal partene samarbeide for å utarbeide vilkår som skal tilsvare de ugyldige bestemmelsene i den grad det er juridisk mulig. Dette gjelder mutatis tilsvarende for å tette eventuelle hull i kontrakten.

03.06.2021