Skip to main

Informace o ochraně osobních údajů

1. Informace o ochraně osobních údajů

Robert Bosch odbytová s.r.o. (dále „Bosch“, „my“, „nás“, nebo „naše společnost“) je potěšen Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společně také označovaných jako „on-line aplikace“) a Vaším zájmem o naši firmu a výrobky.

2. Robert Bosch odbytová s.r.o. respektuje Vaše soukromí

Velmi nám záleží na tom, abychom chránili Vaše soukromí během celého procesu zpracování osobních údajů a abychom chránili i Vaše obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali při Vaší návštěvě našich on-line aplikací zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.

3. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Robert Bosch odbytová s.r.o.

Zde jsou naše kontaktní údaje:

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Praha 5, Radlická 350/107d
PSČ 15000
IČO 43872247
Spisová značka C 5483 vedená u rejstříkového soudu v Praze.
Jednatel společnosti: Ing. Milan Šlachta

4. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

4.1 Zpracovávané kategorie osobních údajů

Jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

 • komunikační údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa),
 • obchodní údaje (např. smluvní vztahy, zájem o uzavření smlouvy nebo výrobky),
 • kvalifikační údaje (např. o vašem proškolení a dovednostech)

4.2 Zásady

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, patří mezi ně např. jména, příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, obchodní kmenové údaje, účetní a platební údaje, které vyjadřují identitu osoby. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním nebo používáním osobních údajů týkajících se dané věci, např. prostřednictvím registrace.

4.3 Účely zpracování a právní základy

4.3.1 Umožnění přístupu na tuto on-line aplikaci bez registrace (Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud je v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů a zákona o nekalé soutěži).

4.3.2 Vyřízení Vašich dotazů, podnětů a poskytnutí informace o produktech a službách naší společnosti, zodpovězení dotazů uživatelů (Právní základy: plnění smlouvy nebo oprávněný zájem na základě zlepšení produktů/služeb).

4.3.3 Vlastní propagaci a propagaci prostřednictvím třetích stran stejně jako k průzkumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povoleném zákonem nebo založené na souhlasu (právní tituly: souhlas/náš oprávněný zájem, pokud je v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže).

4.3.4 Ochrana a obhajoba našich práv (právní titul: oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv).

4.4 Registrace

Pokud si budete přát využít nebo přistupovat k poskytovaným výhodám, požádáme Vás, abyste se zaregistrovali. Při registraci sbíráme údaje nutné k poskytnutí zvolené služby, plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, e-mail, je-li třeba, další dobrovolné údaje. Povinné údaje jsou označeny *.

4.5 Log soubory

Pokaždé, když použijete internet, Váš prohlížeč předává určité informace, které ukládáme v tzv. log souborech.

Ukládáme log soubory na krátkou dobu a pouze proto, abychom odhalili výpadky a z bezpečnostních důvodů (např. pro odhalení možných útoků), poté je odstraňujeme. Log soubory, které je potřebné z evidenčních důvodů uchovávat, není možné odstranit, dokud není příslušný incident zcela uzavřen a mohou být, v závislosti na konkrétním případě, předány vyšetřujícím orgánům.

Log soubory jsou také používány k analytickým účelům (bez nebo s neúplnou IP adresou). Viz modul webová analýza, bod č. 5.3.1

V log souborech se uchovávají především tyto informace:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, které je použito k přístupu k on-line nabídkám;
 • internetová adresa webové stránky, ze které se přistoupilo na on-line nabídku (takzvaná zdrojová nebo referenční URL;
 • název poskytovatele služby, která byla použita k přístupu na on-line nabídku;
 • názvy souborů a informací, ke kterým bylo přistupováno;
 • datum, čas a dobu trvání stahování;
 • objem přenesených dat;
 • operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků /add-ons/ (např. Flash playeru);
 • kód stavu http (např. „Požadavek byl úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nenalezen“)

4.6 Děti

Tato online nabídka se zaměřuje na děti starší 15 let.

4.7 Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje předávány dalším správcům pouze pokud je to potřebné pro plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici Váš souhlas s předáním. Podrobnosti k právním základům jsou uvedeny v části 4.3 Účely zpracování a právní základy. Třetí stranou mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud jsou údaje předávány třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v těchto informacích o ochraně osobních údajů.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými právním předpisy nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.8 Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami, jako jsou prodejní a marketingové služby, programování, správa internetových stránek a mobilních aplikací, datový hosting. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, zejména po stránce zodpovědného nakládání a ochrany údajů, které zpracovávají. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonných předpisů. Poskytovateli služeb mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch.

4.9 Doba uložení; lhůty pro uchování

Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, a nebo pokud máme oprávněný zájem údaje dále ukládat ( oprávněný zájem může trvat i po ukončení smlouvy např. na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech jsou Vaše osobní údaje odstraněny, s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).

5 Používání cookies

V rámci poskytování naší online nabídky se mohou používat cookies a sledovací mechanismy. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky mohou ukládat na vašem koncovém zařízení. Při sledování se mohou používat různé technologie. Zpracováváme informace zejména v rámci pixelové technologie, resp. analýzy souboru protokolu. Čtení cookies nám umožňuje navrhnout naše on-line aplikace optimálně pro Vás a Vám umožňuje snadněji je používat.

5.1 Kategorie cookies

Rozlišujeme cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky. Používání online nabídky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům. V této části se nachází přehled používaných cookies.

5.1.1 Technicky nezbytné cookies

Technicky nutnými cookies rozumíme cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online nabídky. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video- a audioobsahů.

Tyto cookies se po ukončení návštěvy smažou.

5.1.2 Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nutné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas. Tyto cookies a sledovací mechanismy rozdělujeme do dvou podkategorií:

5.2 Komfortní cookies

Tyto cookies usnadňují obsluhu a umožňují komfortnější surfování v rámci naší online nabídky, např. mohou být v těchto cookies uložená vaše jazyková nastavení.

5.3 Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Obecně

Používání marketingových cookies a sledovacích mechanismů nám a našim partnerům umožňuje, abychom vám zobrazovali nabídky na základě vašich zájmů, které vycházejí z analýzy vašeho uživatelského chování:

– Statistika:

Používáním statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali stránku.

– Měření konverzí:

Naši partneři s měřením konverzí uloží ve vašem počítači cookie („cookie pro měření konverzí“), jakmile se dostanete přes inzerát příslušného partnera na naši webovou stránku. Tyto cookies zpravidla za 30 dnů ztrácejí platnost. Pokud navštívíte určité naše stránky a cookie ještě neztratil platnost, můžeme my a příslušný partner s měřením konverzí poznat, že určitý uživatel kliknul na inzerát a byl tak přesměrován na naši stránku. Informace získané pomocí cookies pro měření konverzí slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverzí a zjišťoval se celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na příslušný inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro měření konverzí.

– Pluginy sociálních sítí:

Na některých stránkách naší online nabídky jsou začleněné obsahy a služby jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. Bližší informace k pluginům sociálních sítí najdete v části Pluginy sociálních sítí.

– Retargeting:

Tyto nástroje vytvářejí pomocí reklamních cookies, resp. reklamních cookies třetích osob, takzvaných web beacons (neviditelné obrázky, které se nazývají také pixely nebo pixelové tagy) nebo srovnatelných technologií uživatelské profily. Ty slouží pro reklamu podle zájmů a dále pro řízení frekvence, s jakou vidí uživatel určité inzeráty. Za zpracování údajů v souvislosti s těmito nástroji zodpovídá příslušný poskytovatel. Poskytovatelé těchto nástrojů předávají informace k výše uvedeným účelům případně také třetím osobám. Seznamte se v této souvislosti s informacemi o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Upozorňujeme, že při používání těchto nástrojů může případně probíhat také předávání vašich údajů příjemci mimo EHP, kde neexistuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR (např. USA). Podrobnosti k tomu najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

5.3.1 Google Analytics

Název: Google Analytics
Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkce: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování), UX testování

5.3.2 Google Tag Manager

Název: Google Analytics
Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkce: Administrace webových tagů přes uživatelské rozhraní, vkládání programových značek a kódů na vlastní webové stránky.

5.3.3 New Relic Browser

Poskytovatel: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA
Funkce: Za účelem sledování uživatelské zkušenosti a řešení potíží nebo stížností zákazníků je vyžadován přenos vašich osobních údajů výše uvedenému správci.

5.4 Správa cookies a sledovací mechanismy

V prohlížeči a/nebo v našich nastaveních soukromí můžete spravovat svoje cookies a nastavení sledovacích mechanismů:

Upozornění: Nastavení, která provedete, se vztahují vždy k příslušnému používanému prohlížeči

5.4.1 Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete zakázat všechny cookies, přejděte do nastavení ve svém prohlížeči a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

5.4.2 Správa vašich nastavení ohledně cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Pokud navštívíte naše internetové stránky, budete v hlavičce pro cookies dotázáni, zda nám udělíte svůj souhlas s používáním komfortních cookies a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanismů. V našich nastaveních soukromí můžete již udělené souhlasy s účinností do budoucna odvolat nebo nám také svůj souhlas udělit později.

TMall provozuje společnost c/o Alibaba Group Services Limited, 26/F Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hongkong („TMall“). Přehled plug-inů pro sociální síť TMall jejich vzhled najdete zde: [Doplňte prosím].

5.5 Pluginy

Naše online nabídky zahrnují používání pluginů poskytovaných různými sociálními a jinými sítěmi.

Tyto pluginy jsou doplňkové funkce, které zpřístupňují poskytovatelé sítí.

Ve výchozím nastavení jsou tyto pluginy neaktivní.

Pro zvýšení ochrany vašich dat při návštěvě našich webových stránek používáme k integraci pluginů do stránky „řešení dvěma kliknutími“. Toto řešení na 2 kliknutí ve výchozím nastavení zabraňuje tomu, aby byla vaše návštěva našich webových stránek zaznamenávána a případně vyhodnocována poskytovateli příslušných pluginů.

Pokud si nepřejete, aby poskytovatelé příslušných sítí dostávali údaje o vašem používání této online nabídky a případně tato data ukládali nebo dále používali, neměli byste příslušné pluginy aktivovat.

Aktivace pluginů

Sami se můžete rozhodnout, zda chcete komunikovat se sítí příslušného poskytovatele a zda budou vaše data předána příslušnému poskytovateli či nikoli. Pouze pokud kliknete na uvedené tlačítko („Souhlasím“), bude příslušný plugin aktivován a integrován do stránky a obsah příslušného pluginu bude přenesen ze serveru přidruženého poskytovatele přímo do vašeho prohlížeče. Druhé kliknutí vám pak umožní provést požadovanou interakci se sítí. Pokud se rozhodnete plugin aktivovat, dáváte nám souhlas ke zpracování vašich údajů na základě vašeho souhlasu.

Sběr dat poskytovateli

Když je plugin aktivován, váš internetový prohlížeč naváže přímé spojení se servery příslušného poskytovatele. I v případě, že u poskytovatele nemáte uživatelský účet nebo nejste k takovému účtu aktuálně přihlášeni, toto spojení upozorní příslušného poskytovatele, že váš internetový prohlížeč vyvolal příslušnou stránku naší online nabídky.

Pokud již máte uživatelský účet u poskytovatele sítě a jste již přihlášeni, když navštívíte naše webové stránky, může být provozovatel příslušné sítě schopen přiřadit návštěvu k vašemu osobnímu uživatelskému účtu, jakmile aktivujete pluginy. To může poskytovateli umožnit analyzovat vaše chování při používání a uložit jej do profilu.

Kromě toho bude vaše IP adresa a další údaje o nastavení vašeho prohlížeče přeneseny vaším internetovým prohlížečem přímo na server příslušného poskytovatele a tam mohou být uloženy.

Další zpracování údajů poskytovateli

Pluginy jsou další funkce, které zpřístupňují poskytovatelé sítí. Nemáme tedy žádný vliv na další zpracování údajů, které shromažďují a ukládají pluginy příslušných poskytovatelů sítě.

Chcete-li se dozvědět více o účelu a rozsahu činností každého poskytovatele při shromažďování, dalším zpracování a mazání údajů, stejně jako o vašich příslušných právech a možnostech ochrany údajů, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele.

Deaktivujte plugin

Pokud plugin aktivujete, aktivace se vztahuje pouze na konkrétní plugin a pouze po dobu, kdy navštívíte stránku, do které je plugin integrován.

Pokud již nechcete aktivovaný plugin používat, lze jej deaktivovat opětovným načtením webové stránky. Upozorňujeme, že toto nemá vliv na data, která již byla přenesena.

Používáme pluginy od níže uvedených poskytovatelů:

5.5.1 · YouTube

Tato online nabídka využívá videoplatformu YouTube, kterou provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („YouTube“). YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audio a video souborů.

Za účelem zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich webových stránek je obsah YouTube integrován do stránky v „režimu rozšířeného soukromí“.

To znamená, že video bude načteno a připojení k YouTube, včetně přenosu dat protokolu na YouTube, bude vytvořeno až po aktivaci odpovídajícího pluginu. Pokud je plugin aktivován, budou data přenášena také na YouTube a kontaktovanou reklamní síť Google DoubleClick. To může spustit další operace zpracování údajů, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Pokud se načte video YouTube, použijí se také soubory cookie.

Chcete-li se dozvědět více o rozsahu a účelu činností YouTube při shromažďování, dalším zpracování a používání údajů, o možných přenosech osobních údajů do třetích zemí, jako jsou Spojené státy americké, o vašich právech a možnostech ochrany údajů, které máte k dispozici, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů YouTube.

5.5.2 · Mapy Google

Tato online nabídka využívá mapové služby Google Maps. Mapy Google provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Načtení mapy vyžaduje aktivaci odpovídajícího pluginu. Pokud plugin aktivujete, data budou předána společnosti Google a kontaktované reklamní síti Google DoubleClick. To může spustit další operace zpracování údajů, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Pokud je mapa načtena, používají se také soubory cookie.

Chcete-li se dozvědět více o rozsahu a účelu činností Map Google pro shromažďování, další zpracování a používání údajů, o možných přenosech osobních údajů do třetích zemí, jako jsou Spojené státy americké, o vašich právech a možnostech ochrany údajů, které máte k dispozici , přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.

6 Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

7 Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat povinnosti vyplývající z platných zákonů o ochraně osobních údajů. Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

8 Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k informacím:

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k Vaší osobě nebo abychom Vaše údaje vymazali. To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže). Omezení zpracování: Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Námitka proti zpracování údajů:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu:

Kromě toho můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely („námitka proti zpracování údajů k marketingovým účelům“). Zohledněte prosím, že z organizačních důvodů může dojít ke kolidování Vašeho odvolání souhlasu s použitím Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů u právního základu „oprávněný zájem“:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, pokud se opírá o právním základem oprávněný zájem. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Odvolání souhlasu:

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí účinností. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání zůstane tímto nedotčena.

8.1 Přenositelnost dat

Nadále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

8.2 Právo na stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný Vašemu místu bydliště nebo Vašemu regionu nebo u dozorového úřadu, který je zodpovědný za nás. Tím je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon:
Pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

9 Změny Informace o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech naši informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Proto, tedy prosím, věnujte pozornost platné verzi Informace o ochraně osobních údajů, protože ta se může měnit.

10 Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v části „Správce“.

Pro uplatnění vašich práv a oznámení případů porušení ochrany osobních údajů použijte následující odkaz:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oddělení bezpečnosti informací a ochrany dat Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH P.O.Box 30 02 20
70442 Stuttgart
NĚMECKO

Nebo e-mail: DPO@bosch.com.

Koordinátor ochrany osobních údajů pro společnost Bosch Group CZ a SK:

Email: oou@cz.bosch.com

11 Datum účinnosti

1.2.2020

12. Informace poskytované subjektům údajů v souladu s čl. 13 GDPR – Společní správci

Jakožto strana odpovědná za SingleKey ID odpovídá společnost Bosch.IO GmbH společně s třetími stranami odpovědnými za aplikaci/aplikace, které využíváte, za zpracování vašich údajů v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vnitrostátními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. V souladu s čl. 26 GDPR (Společní správci) jsme písemně sjednali, že budeme mít společnou odpovědnost za zpracování údajů. Zejména jsme stanovili a sjednali povinnosti a závazky zúčastněných stran. Podrobné informace o jednotlivých operací zpracování najdete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Bosch.IO GmbH a v informačním listu o zpracování údajů, které jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.