Skip to main

Právne informácie

I. COPYRIGHT

Všetky práva vyhradené. Všetok obsah webových stránok Bosch Group, to je najmä texty, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a video nahrávky, rovnako ako ich usporiadanie na webových stránkach spoločností patriacich do Bosch Group sú predmetom ochrany podľa zvláštnych právnych predpisov. Akýkoľvek obsah týchto webových stránok nesmie byť v zmysle príslušných právnych predpisov používaný bez súhlasu a/alebo licencie oprávnenej osoby. To neplatí, ak také použitie umožňuje výslovne zvláštny právny predpis.

Na webových stránkach Bosch Group môže byť aj uverejnený obsah, ktorý podlieha právam tretích osôb. Bosch Group si zaistila súhlas/licenciu oprávnených osôb s použitím tohto obsahu. Na ďalšie použitie v zmysle príslušných právnych predpisov treba zaistiť súhlas držiteľa (vlastníka) daného práva.

II. INFORMÁCIE O PRÁVACH PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky obchodné označenia na webových stránkach Bosch Group chránené podľa zvláštnych právnych predpisov a ich použitie je možné iba so súhlasom oprávnenej osoby. Toto platí najmä pre ochranné známky a obchodné označenia používané spoločnosťami Bosch Group, firemné logá, emblémy a iné.

Výslovne sa stanovuje, že prostredníctvom webových stránok Bosch Group sa neudeľuje žiaden súhlas alebo licencia na použitie tu uverejneného obsahu.

Online dispute resolution (ODR)

Informácie o urovnaní sporu on-line: Európska komisia poskytuje platformu na urovnanie sporu on-line (OS). Táto platforma má byť miestom na mimosúdne urovnanie sporov, ktoré sa týkajú zmluvných povinností on-line kúpnych zmlúv a on-line služobných zmlúv.