Skip to main

Informácie o ochrane osobných údajov

1. Informácie o ochrane osobných údajov

Robert Bosch odbytová s. r. o. (ďalej „Bosch“, „my“, „nás“, alebo „naša spoločnosť“) je potešený vašou návštevou našich webových stránok a mobilných aplikácií (spoločne tiež označovaných ako „on-line aplikácie“) a vaším záujmom o našu firmu a výrobky.

2. Robert Bosch odbytová s. r. o. rešpektuje vaše súkromie

Veľmi nám záleží na tom, aby sme chránili vaše súkromie počas celého procesu spracovania osobných údajov a aby sme chránili aj vaše obchodné dáta. Osobné údaje, ktoré sme získali pri vašej návšteve našich on-line aplikácií spracovávame dôverne a v súlade so zákonnými požiadavkami.

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť dát sú súčasťou našej firemnej politiky.

3. Správca

Správcom vašich osobných údajov je Robert Bosch odbytová s. r. o.

Tu sú naše kontaktné údaje:

Robert Bosch odbytová s. r. o.
Praha 5, Radlická 350/107d
PSČ 15000
IČO 43872247
Spisová značka C 5483 vedená registrovým súdom v Prahe.
Konateľ spoločnosti: Ing. Milan Šlachta

4. Zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov

4.1 Spracovávané kategórie osobných údajov

Sú spracovávané nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • komunikačné údaje (napr. meno, priezvisko, telefón, e-mail, adresa, IP adresa),
 • obchodné údaje (napr. zmluvné vzťahy, záujem o uzatvorenie zmluvy alebo výrobky),
 • kvalifikačné údaje (napr. o vašom preškolení a spôsobilostiach).

4.2 Zásady

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, patria medzi ne napr. mená, priezviská, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, obchodné kmeňové údaje, účtovné a platobné údaje, ktoré vyjadrujú identitu osoby. Zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje (vrátane IP adries) iba v prípade, že na to máme zákonný právny titul alebo pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracovaním alebo používaním osobných údajov týkajúcich sa danej veci, napr. prostredníctvom registrácie.

4.3 Účely spracovania a právne základy

4.3.1 Umožnenie prístupu na túto on-line aplikáciu bez registrácie (Právny základ: Oprávnený záujem z našej strany o priamy marketing, pokiaľ je v súlade s ustanoveniami zákona na ochranu osobných údajov a zákona o nekalej súťaži).

4.3.2 Vybavenie vašich otázok, podnetov a poskytnutie informácií o produktoch a službách našej spoločnosti, zodpovedanie otázok používateľov (Právne základy: plnenie zmluvy alebo oprávnený záujem na základe zlepšenia produktov/služieb).

4.3.3 Vlastnú propagáciu a propagáciu prostredníctvom tretích strán rovnako ako k prieskumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povolenom zákonom alebo založené na súhlase (právne tituly: súhlas/náš oprávnený záujem, pokiaľ je v súlade s legislatívou na ochranu osobných údajov a hospodárskej súťaže).

4.3.4 Ochrana a obhajoba našich práv (právny titul: oprávnený záujem na ochrane a obhajobe našich práv).

4.4 Registrácia

Pokiaľ si budete želať využiť alebo pristupovať k poskytovaným výhodám, požiadame vás, aby ste sa zaregistrovali. Pri registrácii zbierame údaje nutné na poskytnutie zvolenej služby, plnenie zmluvy (napr. meno, priezvisko, e-mail, pokiaľ je treba aj ďalšie dobrovoľné údaje. Povinné údaje sú označené *.

4.5 Log súbory

Zakaždým, keď použijete internet, váš prehliadač odovzdáva určité informácie, ktoré ukladáme v tzv. log súboroch.

Ukladáme log súbory na krátky čas a iba preto, aby sme odhalili výpadky, a z bezpečnostných dôvodov (napr. na odhalenie možných útokov), potom ich odstraňujeme. Log súbory, ktoré je potrebné z evidenčných dôvodov uchovávať, nie je možné odstrániť, kým nie je príslušný incident celkom uzatvorený, a môžu byť, v závislosti od konkrétneho prípadu, odovzdané vyšetrujúcim orgánom.

Log súbory sú tiež používané na analytické účely (bez alebo s neúplnou IP adresou). Pozri modul webová analýza, bod č. 5.3.1

V log súboroch sa uchovávajú predovšetkým tieto informácie:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, ktoré je použité na prístup k on-line ponukám;
 • internetová adresa webovej stránky, z ktorej sa pristúpilo na on-line ponuku (takzvaná zdrojová alebo referenčná URL;
 • názov poskytovateľa služby, ktorá bola použitá na prístup na on-line ponuku;
 • názvy súborov a informácií, ku ktorým bolo pristupované;
 • dátum, čas a dobu trvania sťahovania;
 • objem prenesených dát;
 • operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane inštalovaných doplnkov /add-ons/ (napr. Flash playeru);
 • kód stavu http (napr. „Požiadavka bola úspešná“ alebo „Požadovaný súbor nebol nájdený“

4.6 Deti

Táto on-line ponuka sa zameriava na deti staršie ako 15 rokov.

4.7 Poskytnutie údajov iným zodpovedným subjektom

Vaše osobné údaje sú poskytované ďalším správcom iba vtedy, keď je to potrebné pre plnenie zmluvy, keď máme my alebo tretia strana oprávnený záujem na poskytnutí údajov alebo keď je k dispozícii váš súhlas s poskytnutím. Podrobnosti k právnym základom sú uvedené v časti 4.3 Účely spracovania a právne základy. Treťou stranou môžu byť aj iné spoločnosti skupiny Bosch. Pokiaľ sú údaje poskytované tretej strane na základe oprávneného záujmu, je táto skutočnosť vysvetlená v týchto informáciách o ochrane osobných údajov.

Okrem toho možno údaje poskytnúť iným zodpovedným subjektom, pokiaľ sme k tomu viazaní platnými právnymi predpismi alebo na základe vykonateľného úradného alebo súdneho nariadenia.

4.8 Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Externých poskytovateľov služieb poverujeme úlohami, ako sú predajné a marketingové služby, programovanie, správa internetových stránok a mobilných aplikácií, dátový hosting. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne kontrolujeme ich činnosť, najmä po stránke zodpovedného nakladania a ochrany údajov, ktoré spracovávajú. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali zachovávať dôvernosť a dodržiavať platné zákonné predpisy. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné spoločnosti skupiny Bosch.

4.9 Doba uloženia; lehoty pre uchovanie

Vaše údaje ukladáme zásadne počas nevyhnutne nutný pre poskytnutie našej on-line ponuky a s ňou spojených služieb, alebo pokiaľ máme oprávnený záujem údaje ďalej ukladať (oprávnený záujem môže trvať aj po ukončení zmluvy, napr. na poštovom marketingu). Vo všetkých ostatných prípadoch sú vaše osobné údaje odstránené, s výnimkou údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať kvôli plneniu právnych povinností (napr. sme na základe lehôt pre uchovanie dokladov v súlade s daňovým a obchodným právom povinní predložiť v určitom období úradom dokumenty, ako sú zmluvy a faktúry).

5 Používanie cookies

V rámci poskytovania našej on-line ponuky sa môžu používať cookies a sledovacie mechanizmy. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve on-line ponuky môžu ukladať na vašom koncovom zariadení. Pri sledovaní sa môžu používať rôzne technológie. Spracovávame informácie najmä v rámci pixelovej technológie, resp. analýzy súboru protokolu. Čítanie cookies nám umožňuje navrhnúť naše on-line aplikácie optimálne pre vás a vám umožňuje ľahšie ich používať.

5.1 Kategórie cookies

Rozlišujeme cookies, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre technické funkcie on-line ponuky a cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú bezpodmienečne nutné pre technické funkcie on-line ponuky. Používanie on-line ponuky je všeobecne možné bez cookies, ktoré slúžia iným než technickým účelom. V tejto časti sa nachádza prehľad používaných cookies.

5.1.1 Technicky nevyhnutné cookies

Technicky nutnými cookies rozumieme cookies, bez ktorých nemožno zabezpečiť technické poskytovanie on-line ponuky. Sem patria napr. cookies, ktoré ukladajú dáta pre zabezpečenie bezproblémového prehrávania video- a audioobsahov.

Tieto cookies sa po ukončení návštevy zmažú.

5.1.2 Cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú technicky nutné

Tieto cookies a sledovacie mechanizmy používame iba vtedy, pokiaľ ste nám na to vopred udelili súhlas. Tieto cookies a sledovacie mechanizmy rozdeľujeme do dvoch podkategórií:

5.2 Komfortné cookies

Tieto cookies uľahčujú obsluhu a umožňujú komfortnejšie surfovanie v rámci našej on-line ponuky, napr. môžu byť v týchto cookies uložené vaše jazykové nastavenia.

5.3 Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Všeobecne

Používanie marketingových cookies a sledovacích mechanizmov nám a našim partnerom umožňuje, aby sme vám zobrazovali ponuky na základe vašich záujmov, ktoré vychádzajú z analýzy vášho používateľského správania:

– Štatistika:

Používaním štatistických nástrojov napr. meriame, koľkokrát ste si vyvolali stránku.

– Meranie konverzií:

Naši partneri s meraním konverzií uložia vo vašom počítači cookie („cookie pre meranie konverzií“), hneď ako sa dostanete cez inzerát príslušného partnera na našu webovú stránku. Tieto cookies zvyčajne za 30 dní strácajú platnosť. Pokiaľ navštívite naše určité stránky a cookie ešte nestratilo platnosť, môžeme my a príslušný partner s meraním konverzií poznať, že určitý používateľ klikol na inzerát a bol tak presmerovaný na našu stránku. Informácie získané pomocou cookies pre meranie konverzií slúžia na to, aby sa vytvárali štatistiky konverzií a zisťoval sa celkový počet používateľov, ktorí klikli na príslušný inzerát a boli presmerovaní na stránku s tagom pre meranie konverzií.

– Pluginy sociálnych sietí:

Na niektorých stránkach našej on-line ponuky sú začlenené obsahy a služby iných poskytovateľov (napr. Facebook, Twitter), ktorí môžu používať cookies a aktívne komponenty. Bližšie informácie k pluginom sociálnych sietí nájdete v časti Pluginy sociálnych sietí.

– Retargeting:

Tieto nástroje vytvárajú pomocou reklamných cookies, resp. reklamných cookies tretích osôb, takzvaných web beacons (neviditeľné obrázky, ktoré sa nazývajú tiež pixely alebo pixelové tagy) alebo porovnateľných technológií používateľské profily. Tie slúžia na reklamu podľa záujmov a ďalej na riadenie frekvencie, s akou vidí používateľ určité inzeráty. Za spracovanie údajov v súvislosti s týmito nástrojmi zodpovedá príslušný poskytovateľ. Poskytovatelia týchto nástrojov poskytujú informácie k vyššie uvedeným účelom prípadne takisto tretím osobám. Zoznámte sa v tejto súvislosti s informáciami o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa.

Upozorňujeme, že pri používaní týchto nástrojov môže prípadne prebiehať tiež poskytovanie vašich údajov príjemcovi mimo EHP, kde neexistuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti k tomu nájdete v nasledujúcom opise jednotlivých marketingových nástrojov.

5.3.1 Google Analytics
Názov: Google Analytics
Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkcie: Analýza používateľského správania (vyvolanie stránky, počet návštevníkov a návštev, sťahovanie), UX testovanie

5.3.2 Google Tag Manager
Názov: Google Analytics
Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkcie: Administrácia webových tagov cez používateľské rozhranie, vkladanie programových značiek a kódov na vlastné webové stránky.

5.3.3 New Relic Browser
Poskytovateľ: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA Funkcia: Na účely sledovania používateľských skúseností a riešenia problémov so zákazníkmi alebo sťažností je potrebný prenos vašich osobných údajov vyššie uvedenému správcovi.

5.4 Správa cookies a sledovacie mechanizmy

V prehliadači alebo v našich nastaveniach súkromia môžete spravovať svoje cookies a nastavenie sledovacích mechanizmov:

Upozornenie: Nastavenia, ktoré vykonáte, sa vzťahujú vždy k príslušnému používanému prehliadaču.

5.4.1 Deaktivácia všetkých súborov cookie

Pokiaľ si prajete zakázať všetky cookies, prejdite do nastavenia v svojom prehliadači a deaktivujte ukladanie cookies. Upozorňujeme, že to môže mať negatívny vplyv na funkcie webovej stránky.

5.4.2 Správa vašich nastavení týkajúcich sa cookies a sledovacích mechanizmov, ktoré nie sú technicky nutné

Pokiaľ navštívite naše internetové stránky, budete v hlavičke pre cookies požiadaní o udelenie svojho súhlasu s používaním komfortných cookies a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanizmov. V našich nastaveniach súkromia môžete už udelené súhlasy s účinnosťou do budúcna odvolať alebo nám svoj súhlas udeliť neskôr.

TMall prevádzkuje spoločnosť c/o Alibaba Group Services Limited, 26/F Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hongkong („TMall“). Prehľad pluginov pre sociálnu sieť TMall, ich vzhľad nájdete tu: [Doplňte prosím].

5.5 Pluginy

Naše online ponuky zahŕňajú používanie pluginov poskytovaných rôznymi sociálnymi a inými sieťami.

Tieto pluginy sú doplnkové funkcie, ktoré sprístupňujú poskytovatelia sietí.

V predvolenom nastavení sú tieto pluginy neaktívne.

Pre zvýšenie ochrany vašich dát pri návšteve našich webových stránok používame na integráciu pluginov do stránky „riešenie dvoma kliknutiami“. Toto riešenie na 2 kliknutia v predvolenom nastavení zabraňuje tomu, aby bola vaša návšteva našich webových stránok zaznamenávaná a prípadne vyhodnocovaná poskytovateľmi príslušných pluginov.

Ak si neželáte, aby poskytovatelia príslušných sietí dostávali údaje o vašom používaní tejto online ponuky a prípadne tieto dáta ukladali alebo ďalej používali, nemali by ste príslušné pluginy aktivovať.

Aktivácia pluginov

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete komunikovať so sieťou príslušného poskytovateľa a či budú vaše dáta odovzdané príslušnému poskytovateľovi alebo nie. Len ak kliknete na uvedené tlačidlo („Súhlasím“), bude príslušný plugin aktivovaný a integrovaný do stránky a obsah príslušného pluginu bude prenesený zo servera pridruženého poskytovateľa priamo do vášho prehliadača. Druhé kliknutie vám potom umožní vykonať požadovanú interakciu so sieťou. Pokiaľ sa rozhodnete plugin aktivovať, dávate nám súhlas na spracovanie vašich údajov na základe vášho súhlasu.

Zber dát poskytovateľovi

Keď je plugin aktivovaný, váš internetový prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi príslušného poskytovateľa. Aj v prípade, že u poskytovateľa nemáte užívateľský účet alebo nie ste k takému účtu aktuálne prihlásený, toto spojenie upozorní príslušného poskytovateľa, že váš internetový prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej online ponuky.

Pokiaľ už máte užívateľský účet u poskytovateľa siete a ste už prihlásený, keď navštívite naše webové stránky, môže byť prevádzkovateľ príslušnej siete schopný priradiť návštevu k vášmu osobnému užívateľskému účtu, akonáhle aktivujete pluginy. To môže poskytovateľovi umožniť analyzovať vaše správanie pri používaní a uložiť ho do profilu.

Okrem toho bude vaša IP adresa a ďalšie údaje o nastavení vášho prehliadača prenesené vašim internetovým prehliadačom priamo na server príslušného poskytovateľa a tam môžu byť uložené.

Ďalšie spracovanie údajov poskytovateľmi

Pluginy sú ďalšie funkcie, ktoré sprístupňujú poskytovatelia sietí. Nemáme teda žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov, ktoré zhromažďujú a ukladajú pluginy príslušných poskytovateľov siete.

Ak sa chcete dozvedieť viac o účele a rozsahu činností každého poskytovateľa pri zhromažďovaní, ďalšom spracovaní a mazaní údajov, rovnako ako o vašich príslušných právach a možnostiach ochrany údajov, preštudujte si zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa.

Deaktivujte plugin

Ak plugin aktivujete, aktivácia sa vzťahuje iba na konkrétny plugin a iba po dobu, kedy navštívite stránku, do ktorej je plugin integrovaný.

Ak už nechcete aktivovaný plugin používať, je možné ho deaktivovať opätovným načítaním webovej stránky. Upozorňujeme, že toto nemá vplyv na údaje, ktoré už boli prenesené.

Používame pluginy od nižšie uvedených poskytovateľov:

5.5.1 · YouTube

Táto online ponuka využíva videoplatformu YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („YouTube“). YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávanie audio a video súborov.

Za účelom zvýšenia ochrany vašich údajov pri návšteve našich webových stránok je obsah YouTube integrovaný do stránky v „režime rozšíreného súkromia“.

To znamená, že video bude načítané a pripojenie k YouTube, vrátane prenosu dát protokolu na YouTube, bude vytvorené až po aktivácii zodpovedajúceho pluginu. Ak je plugin aktivovaný, dáta sa prenášajú aj na YouTube a kontaktovanú reklamnú sieť Google DoubleClick. To môže spustiť ďalšie operácie spracovania údajov, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Ak sa načíta video YouTube, použijú sa aj súbory cookie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o rozsahu a účele činností YouTube pri zhromažďovaní, ďalšom spracovaní a používaní údajov, o možných prenosoch osobných údajov do tretích krajín, ako sú Spojené štáty americké, o vašich právach a možnostiach ochrany údajov, ktoré máte k dispozícii, preštudujte si zásady ochrany osobných údajov YouTube.

5.5.2 · Mapy Google

Táto online ponuka využíva mapové služby Google Maps. Mapy Google prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

Načítanie mapy vyžaduje aktiváciu zodpovedajúceho pluginu. Ak plugin aktivujete, dáta budú odovzdané spoločnosti Google a kontaktovanej reklamnej sieti Google DoubleClick. To môže spustiť ďalšie operácie spracovania údajov, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Ak je mapa načítaná, používajú sa tiež súbory cookie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o rozsahu a účele činností Map Google pre zhromažďovanie, ďalšie spracovanie a používanie údajov, o možných prenosoch osobných údajov do tretích krajín, ako sú Spojené štáty americké, o vašich právach a možnostiach ochrany údajov, ktoré máte k dispozícii. prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

6 Externé odkazy

Naša on-line ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – s nami neprepojených poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov prenesených tretím stranám kliknutím na odkaz (ako napr. IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), pretože prirodzene nemáme kontrolu nad konaním tretích strán. Za spracovanie osobných údajov tretími stranami nenesieme zodpovednosť.

7 Bezpečnosť

Naši zamestnanci a nami poverení poskytovatelia služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z platných zákonov o ochrane osobných údajov. Vykonávame všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne ochrany a na ochranu nami spravovaných údajov predovšetkým pred rizikami náhodného alebo neoprávneného zničenia, manipulácie, straty, modifikácie alebo neoprávneného zverejnenia a neoprávneného prístupu. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále vylepšované v súlade s technologickým vývojom.

8 Práva používateľov

Na uplatnenie svojich práv použite láskavo údaje v časti Kontakt. Pritom zaistite, aby sme vás mohli jednoznačne identifikovať.

Právo na informácie a právo na prístup k informáciám:

Máte právo získať od nás informácie týkajúce sa spracovania vašich údajov. Na to môžete uplatniť právo na prístup k osobným informáciám, ktoré o vás spracovávame.

Právo na opravu a právo na výmaz:

Môžete od nás vyžadovať, aby sme, pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady, opravili nesprávne údaje o vašej osobe alebo aby sme vaše údaje vymazali. To neplatí pre údaje nevyhnutné na účely vyúčtovania a účtovníctva alebo pre údaje, na ktoré sa zo zákona vzťahuje povinnosť uchovávania. Pokiaľ nie je prístup k takým údajom potrebný, ich spracovanie sa obmedzí (pozri nižšie). Obmedzenie spracovania: Môžete od nás vyžadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich údajov, pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady.

Námietka proti spracovaniu údajov:

Okrem toho máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu údajov z našej strany. Potom ukončíme spracovanie vašich údajov, ledaže môžeme, na základe zákonných noriem, preukázať presvedčivé a právom chránené dôvody pre ďalšie spracovanie, ktoré prevážia nad vašimi právami.

Námietka proti priamemu marketingu:

Okrem toho môžete kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely („námietka proti spracovaniu údajov na marketingové účely“). Zohľadnite láskavo, že z organizačných dôvodov môže dôjsť ku kolidovaniu vášho odvolania súhlasu s použitím vašich údajov v rámci už prebiehajúcej kampane.

Námietka proti spracovaniu údajov v prípade právneho základu „oprávnený záujem“:

Okrem toho máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu údajov z našej strany, pokiaľ sa opiera o právnym základom oprávnený záujem. Potom ukončíme spracovanie vašich údajov, ledaže môžeme, na základe zákonných noriem, preukázať presvedčivé a právom chránené dôvody pre ďalšie spracovanie, ktoré prevážia nad vašimi právami.

Odvolanie súhlasu:

Pokiaľ ste nám poskytli súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou. Oprávnenosť spracovania vašich údajov až do okamihu odvolania zostane týmto nedotknutá.

8.1 Prenositeľnosť dát

Naďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, odovzdané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne pokiaľ je to technicky vykonateľné, požadovať, aby boli poskytnuté tretej strane.

8.2 Právo na sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Môžete podať sťažnosť dozorného orgánu, ktorý je príslušný vášmu miestu bydliska alebo vášmu regiónu alebo dozorného orgánu, ktorý je zodpovedný za nás. Tým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefón:
Pevná linka: +420 234 665 111 (ústredňa)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

9 Zmeny Informácie o spracovaní osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše opatrenia na zabezpečenie dát a ochranu osobných údajov, pokiaľ si to vyžiada technický vývoj. V takých prípadoch našu informáciu o ochrane osobných údajov príslušne doplníme. Preto láskavo venujte pozornosť platnej verzii Informácie o ochrane osobných údajov, pretože tá sa môže meniť.

10 Kontakt

Pokiaľ nás chcete kontaktovať, môžete tak urobiť na adrese uvedenej v časti „Správca“.

Pre uplatnenie vašich práv a oznámení prípadov porušenia ochrany osobných údajov použite nasledujúci odkaz:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

V prípade podnetov a sťažností týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov vám odporúčame obrátiť sa na našu zodpovednú osobu:

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Oddelenie bezpečnosti informácií a ochrany dát Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH P.O.Box 30 02 20
70442 Stuttgart
NEMECKO

Alebo e-mail: DPO@bosch.com.

Koordinátor ochrany osobných údajov pre spoločnosť Bosch Group CZ a SK:

E-mail: oou@cz.bosch.com

11 Dátum účinnosti

1. 2. 2020

12. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutým osobám v súlade s čl. 13 GDPR – Spoloční prevádzkovatelia

Spoločnosť Bosch.IO GmbH ako subjekt zodpovedný za SingleKey ID nesie spolu s tretími stranami zodpovednými za aplikácie, ktoré používate, spoločnú zodpovednosť za spracúvanie vašich osobných údajov v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a vnútroštátnymi zákonmi o ochrane osobných údajov. V súlade s čl. 26 GDPR (Spoloční prevádzkovatelia) sme sa písomne dohodli na spoločnej zodpovednosti za spracúvanie údajov. Predovšetkým sme určili a dohodli povinnosti a záväzky zúčastnených strán. Podrobné informácie o jednotlivých operáciách spracúvania nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Bosch.IO GmbH a v informačnom liste o spracúvaní osobných údajov, ktorý je k dispozícii na adrese Zásady ochrany osobných údajov.